اصلاح ماده (190) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي

مصوب 1398/01/11 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.