تصويب نامه در خصوص اصلاح مصوبه شماره 128053/ت55665هـ مورخ 1397/09/28 راجع به «تصويب نامه در خصوص ورود و ترخيص 10 دستگاه خودرو آمبولانس مدل باكسي با طراحي موبايل آي سي يو و آي سي يو سيار»

مصوب 1398/01/11 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اصلاح مصوبه شماره 128053 /ت55665هـ مورخ 28 /9 /1397 راجع به «تصويب نامه در خصوص ورود و ترخيص 10 دستگاه خودرو آمبولانس مدل باكسي با طراحي موبايل آي سي يو و آي سي يو سيار»

هيئت وزيران در جلسه 11 /1 /1398 به پيشنهاد شماره 175213 /38044 مورخ 26 /12 /1397 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در تصويب نامه شماره 128053 /ت55665هـ مورخ 28 /9 /1397، عبارت هاي "تيپ سي" و "براي تردد در محدوده منطقه" به ترتيب بعد از واژه "آمبولانس" و عبارت "با پلاك منطقه آزاد تجاري – صنعتي اروند" اضافه مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور