تصويب نامه در خصوص حق استفاده از كارخانه سيمان ري با پلاك ثبتي 184 فرعي از 123 اصلي واقع در شهر ري

مصوب 1397/12/27 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.