تصويب نامه در خصوص مطالبات اشخاص ذي ربط با بدهي همان شركتها به سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور

مصوب 1397/12/27 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.