دستورالعمل سازمان امور مالياتي كشور با موضوع محاسبه ماليات اشخاص خارجي بر اساس نرخ ارز اعلامي در سامانه سنا

مصوب 1398/01/07 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.