دستورالعمل سازمان امور مالياتي كشور با موضوع محاسبه ماليات اشخاص خارجي بر اساس نرخ ارز اعلامي در سامانه سنا

مصوب 1398/01/07 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

دستورالعمل سازمان امور مالياتي كشور با موضوع محاسبه ماليات اشخاص خارجي بر اساس نرخ ارز اعلامي در سامانه سنا
مصوب 1398,01,07

به منظور رفع ابهامات در خصوص نحوه اعمال مقررات مربوط به كسر و ايصال ماليات مبالغ پرداختي به اشخاص خارجي در منبع، موضوع ماده ۱۰۷ قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۴ و تبصره هاي آن (به استثناء اشخاص موضوع تبصره ۴ ماده ۱۰۷ مذكور) و ماليات مقطوع موضوع ماده ۱۱۳ قانون ماليات هاي مستقيم بدينوسيله مقرر مي دارد:
از آنجا كه در تعيين ضريب تشخيص درآمد مشمول ماليات موضوع مواد ۲ و ۳ آيين نامه اجرايي ماده ۱۰۷ قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۴، هزينه هاي واقعي ملاك عمل بوده است و ارز مصرفي از سوي پيمانكار خارجي نيز بر اساس نرخ ارز اعلامي در سامانه سنا هزينه گرديده و به مصرف مي رسد، بنابراين در زمان پرداخت مطالبات پيمانكار خارجي، ماليات متعلق بايد بر اساس نرخ ارز اعلامي در سامانه سنا (كه تحت نظر بانك مركزي مي باشد) در تاريخ پرداخت به اشخاص خارجي، به ريال تسعير و معادل ريالي ماليات آن محاسبه و كسر گردد.
ضمنا در زمان محاسبه و پرداخت ماليات موضوع ماده ۱۱۳ قانون ماليات هاي مستقيم توسط نمايندگي يا شعب مؤسسات كشتيراني و هواپيمايي خارجي، ملاك تسعير ارز، نرخ مندرج در سامانه سنا، در زمان پرداخت ماليات مي باشد.
خاطر نشان مي گردد، لازم است در صورت استعلام نحوه محاسبه درآمد مشمول ماليات و ماليات از سوي كارفرما و يا شعب و نمايندگي هاي ياد شده، ادارات امور مالياتي در زمان پاسخگويي مراتب فوق را تصريح نمايند.

محمدقاسم پناهي
سرپرست سازمان امور مالياتي كشور