بخشنامه در خصوص تعيين تكليف نمايندگي هاي بيمه در اجراي بخشنامه شماره 200/93/71 مورخ 1393/06/30

مصوب 1397/12/28 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.