بخشنامه در خصوص درآمد ناشي از ارزيابي سرمايه گذاري ها- نقل و انتقال سهام - سود سهام دريافتي

مصوب 1397/12/28 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.