تصويب نامه در خصوص اصلاح بند (2) تصويب نامه هاي شماره 150733/ت 55949 هـ مورخ 1397/11/11 و شماره 150734/ت55944هـ مورخ 1397/11/11

مصوب 1397/12/27 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اصلاح بند (2) تصويب نامه هاي شماره 150733/ت 55949 هـ مورخ 11/ 11/ 1397 و شماره 150734/ت55944هـ مورخ 11/ 11/ 1397
مصوب 1397,12,27

هيئت وزيران در جلسه 27 / 12 / 1397 به پيشنهاد شماره 174488 / 38285 مورخ 25 / 12 / 1397 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در بند (2) تصويب نامه هاي شماره 150733 / ت55949هـ مورخ 11 / 11 / 1397 و شماره 150734 / ت55944هـ مورخ 11 / 11 / 1397، قبل از عبارت "تعيين مي شود" عبارت "با رعايت تعرفه هاي مصوب مطابق قانون" اضافه مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور