اصلاح بند (2) تصويب نامه هاي شماره 150733/ ت55949هـ مورخ 11/ 11/ 1397 [تصويب نامه در خصوص صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1396] و شماره 150734/ ت55944هـ مورخ 11/ 11/ 1397 [تصويب نامه در خصوص صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي مربوط به سال مالي منتهي به 1396/12/29]

مصوب 1397/12/27 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح بند (2) تصويب نامه هاي شماره 150733/ ت55949هـ مورخ 11/ 11/ 1397 [تصويب نامه در خصوص صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1396] و شماره 150734/ ت55944هـ مورخ 11/ 11/ 1397 [تصويب نامه در خصوص صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي مربوط به سال مالي منتهي به 1396/12/29]
مصوب 1397,12,27

هيأت وزيران در جلسه 27 / 12 / 1397 به پيشنهاد شماره 174488 / 38285 مورخ 25 / 12 / 1397 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در بند (2) تصويب نامه هاي شماره 150733 / ت55949هـ مورخ 11 / 11 / 1397 و شماره 150734 / ت55944هـ مورخ 11 / 11 / 1397، قبل از عبارت «تعيين مي شود» عبارت «با رعايت تعرفه هاي مصوب مطابق قانون» اضافه مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري