تصويب نامه در خصوص تعيين آقاي سعيد رسولي به عنوان رييس هيأت مديره و مدير عامل شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1397/12/27 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تعيين آقاي سعيد رسولي به عنوان رييس هيئت مديره و مدير عامل شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1397,12,27

هيئت وزيران در جلسه 27 /12 /1397 به پيشنهاد شماره 02 /100 /183547 مورخ 22 /12 /1397 وزارت راه و شهرسازي و تأييد مجمع عمومي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (14) اساسنامه شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1366- تصويب كرد:

آقاي سعيد رسولي به عنوان رييس هيئت مديره و مديرعامل شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور