تصويب نامه درخصوص اصلاح بند الف تصويبنامه شماره 232800/ت41576ك تاريخ 25 بهمن 88

مصوب 1397/12/05 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.