تصويب نامه درخصوص انتزاع بخش زهان از شهرستان زيركوه و الحاق به شهرستان قائنات

مصوب 1397/12/05 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.