تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات كشوري در شهرستانهاي جم،كنگان در استان بوشهر

مصوب 1397/12/05 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب ‌نامه درخصوص تقسيمات كشوري در شهرستانهاي جم، كنگان در استان بوشهر
مصوب 1397,12,05

هيأت وزيران در جلسه 5 /12 /1397 به پيشنهاد شماره 103506 مورخ 12 /6 /1397 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ تصويب كرد:

1 - روستاها، مزرعه‏ ها و مكان‏ هاي لاورده، لاورگل، هفت ‏چاه و سه‏ چاه از دهستان جم بخش مركزي شهرستان جم در استان بوشهر منتزع و مطابق نقشه پيوست شماره (1) كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، به دهستان طاهري بخش مركزي شهرستان كنگان در استان ياد شده ملحق مي ‏‏شود.

2 - محدوده جغرافيايي دهستان طاهري بخش مركزي شهرستان كنگان مطابق نقشه پيوست شماره (1)، اصلاح مي‏ شود و مركز آن به روستاي پرك تغيير مي ‏يابد.

3 - دهستان تمبك به مركزيت روستاي قلعه‏ ميان از تركيب روستاها، مزرعه ‏ها و مكان ‏هاي قلعه‏ ميان، هنويز، سايت اختر و منطقه ويژه پارس جنوبي شماره (3)، مطابق نقشه پيوست شماره (2) كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، در بخش مركزي شهرستان كنگان ايجاد مي ‏شود.

4 - دهستان شيرينو به مركزيت روستاي شيرينو از تركيب روستاها، مزرعه‏ ها و مكان ‏هاي شيرينو، لاورده، لاورگل و شصت‏ پيچ، مطابق نقشه پيوست شماره (1)، در بخش مركزي شهرستان كنگان ايجاد مي ‏شود.

5 - بخش سيراف به مركزيت شهر سيراف از تركيب دهستان ‏هاي طاهري و شيرينو در شهرستان كنگان ايجاد مي ‏شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري