تصويب نامه درخصوص منتزع شده روستاها، مزرعه ها و مكان هاي لاورده، لاورگل، هفت چاه و سه چاه از دهستان جم

مصوب 1397/12/05 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.