اصلاح ماده (21) آيين‌ نامه اموال فرهنگي، هنري و تاريخي نهادهاي عمومي و دولتي

مصوب 1397/12/05 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح ماده (21) آيين نامه اموال فرهنگي، هنري و تاريخي نهادهاي عمومي و دولتي
مصوب 1397,12,05

هيأت وزيران در جلسه 5 /12 /1397 به پيشنهاد شماره 145295 مورخ 27 /3 /1396 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده (21) آيين نامه اموال فرهنگي، هنري و تاريخي نهادهاي عمومي و دولتي موضوع تصويب نامه شماره 50446 /ت25214هـ مورخ 14 /12 /1381 الحاق و تبصره قبلي به عنوان تبصره (1) تلقي مي شود:
تبصره 2 – مسئوليت خروج موقت و اخذ مجوز هيأت وزيران در خصوص اموال هنري با قدمت زير صد سال كه مالكيت آن با دولت (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) است، با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط، براي شركت در نمايشگاه هاي خارج از كشور پس از اعلام و ثبت در سامانه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با وزارت مذكور مي باشد.

معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري