تصويب نامه در خصوص تبديل روستاي هنگويه دهستان فرامرزان بخش جناح شهرستان بستك در استان هرمزگان به شهر

مصوب 1397/12/05 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تبديل روستاي هنگويه دهستان فرامرزان بخش جناح شهرستان بستك در استان هرمزگان به شهر
مصوب 1397,12,05

هيأت وزيران در جلسه 5 /12 /1397 به پيشنهاد شماره 213157 مورخ 19/ 12/ 1396 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب 1362- تصويب كرد:

روستاي هنگويه دهستان فرامرزان بخش جناح شهرستان بستك در استان هرمزگان، به شهر تبديل و به عنوان شهر هنگويه شناخته مي ‏شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري