آيين نامه تأسيس و فعاليت بورس در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1397/11/28 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

هيأت وزيران در جلسه 28 /11 /1397 به پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و به استناد ماده (29) الحاقي قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1388 -، آيين نامه تأسيس و فعاليت بورس در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه تأسيس و فعاليت بورس در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1397,11,28

ماده 1- در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند و ساير اصطلاحات تابع تعاريف مندرج در قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1384 - كه در اين آيين نامه به اختصار "قانون" ناميده مي شود و قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372 - و اصلاحات بعدي آن است:
الف- دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي.
ب- اشخاص خارجي: اشخاص موضوع بند (6) ماده (1) آيين نامه سرمايه گذاري خارجي در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس موضوع تصميم نامه شماره 17793/ 42459 مورخ 29 /1 /1389.

ماده 2- صدور، تعليق و لغو مجوز تأسيس و فعاليت بورس در مناطق با رعايت قانون و اين آيين نامه انجام مي شود.

ماده 3- متقاضي تأسيس بورس بايد درخواست خود را به صورت كتبي، به همراه مدارك زير و با رعايت شرايط مندرج در ماده (4) اين آيين نامه به سازمان ارايه نمايد:
الف – كاربرگ (فرم) تكميل شده تقاضا و طرح تجاري بورس مطابق قالب مورد تأييد سازمان.
ب - تأييديه و معرفي نامه دبيرخانه.
پ- اساسنامه پيشنهادي بورس مطابق قالب مورد تأييد سازمان.
ت- طرح عملياتي مطابق قالب مورد تأييد سازمان كه حداقل شامل رويه هاي اجرايي معاملات، نحوه پذيرش و فعاليت مشاركت كنندگان و اعضا، ابزارهاي مالي و كالاهاي قابل معامله در بورس، رويه تسويه و پاياپاي، مشخصات سامانه معاملاتي، رويه هاي نظارتي، مشخصات محل فعاليت و امكانات سخت افزاري و نرم افزاري باشد.

ماده 4- بورس در مناطق بايد حداقل داراي شرايط زير باشد:
الف- سرمايه بورس صرفاً ارزي باشد.
ب - حسابرس بورس از بين حسابرسان داخلي و بين المللي مورد تأييد سازمان انتخاب شود.
پ - معاملات بصورت ارزي انجام شود.
ت- تركيب سهامداران متشكل از اشخاص داخلي و خارجي باشد.
ث- شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به عنوان اتاق پاياپاي بورس، عمليات تسويه ارزي معاملات را به عامليت يك يا چند بانك داخلي يا خارجي انجام دهد.
ج- امكان دسترسي و فعاليت كارگزاران و معامله گران بين المللي با مجوز و نظارت سازمان فراهم شود.
چ- زيرساخت هاي لازم براي انجام معاملات برخط (آنلاين) با مجوز و نظارت سازمان فراهم شود.

ماده 5- حداقل سرمايه جهت تأسيس و فعاليت بورس، سقف مالكيت اشخاص داخلي و خارجي از سهام آن و همچنين گروه بندي سهامداران بورس از حيث نوع فعاليت و حداكثر درصد سهامداري هر گروه كه در اساسنامه بورس آمده در زمان تأسيس و پس از آن، توسط شورا تعيين مي شود.

ماده 6- سازمان ظرف (45) روز پس از تكميل مدارك موضوع ماده (3) اين آيين نامه، با بررسي درخواست، نسبت به ارايه پيشنهاد صدور مجوز تأسيس به شورا و يا نسبت به عدم پذيرش درخواست اقدام و نتيجه را به متقاضي و دبيرخانه منعكس مي نمايد.

ماده 7- مجوز فعاليت بورس پس از اخذ و تأييد مستندات زير توسط سازمان، از سوي شورا صادر مي شود:
1- آگهي روزنامه رسمي در خصوص ثبت و تأسيس شركت در منطقه.
2- سند مالكيت يا اجاره نامه محل استقرار بورس.
3- وثايق و اسناد مربوط به آن، در صورتي كه جهت شروع فعاليت بورس، توديع وثايق توسط شورا تعيين شده باشد.

تبصره - بورس بايد ظرف (9) ماه پس از صدور مجوز تأسيس، مجوز موضوع اين ماده را اخذ و فعاليت خود را آغاز نمايد. در غير اين صورت مطابق ماده (13) اين آيين نامه اقدام خواهد شد.

ماده 8- ثبت بورس در منطقه توسط مرجع ثبت سازمان منطقه پس از تأييد سازمان مبني بر احراز شرايط زير با رعايت قانون انجام خواهد شد:
الف - صدور مجوز تأسيس بورس، توسط شورا.
ب - تصويب اساسنامه توسط مجمع عمومي مؤسس مطابق آنچه به تصويب سازمان رسيده است.
پ- تأديه حداقل سرمايه تعيين شده توسط شورا.
ت- تأييد صلاحيت حرفه اي اعضاي هيأت مديره و مديرعامل بورس قبل از قبول سمت توسط سازمان.
ث - تأييد ساختار سازماني بورس توسط سازمان.

تبصره- ثبت تغييرات بورس پس از موافقت سازمان در مرجع ثبت سازمان منطقه امكان پذير است.

ماده 9- كليه مقررات نظارتي و اجرايي از جمله مقررات پذيرش اوراق بهادار و كالا، معاملات، انتشار و افشاي اطلاعات، تسويه و پاياپاي و پذيرش امضا به پيشنهاد بورس به تصويب سازمان مي رسد.

ماده 10- فعاليت نهادهاي مالي داخلي و خارجي در مناطق از طريق تأسيس نهادهاي مالي جديد يا افتتاح شعب يا نمايندگي يا پيشنهاد بورس و پس از اخذ مجوز از سازمان مجاز مي باشد.

ماده 11- بورس موظف است اطلاعات و گزارش هاي مالي مورد درخواست سازمان را بر اساس ضوابط و در قالب كاربرگ (فرم) هاي ابلاغي مصوب سازمان و طي مهلت هاي مقرر ارايه نمايد.

ماده 12- مصاديق تخلفات بورس و مديران آن به موجب دستورالعمل مصوب سازمان تعيين مي شود. نحوه رسيدگي به تخلفات مذكور نيز مطابق ترتيبات مقرر در دستورالعمل ياد شده خواهد بود.

ماده 13- در صورت وقوع هر يك از موارد زير سازمان پيشنهاد تعليق يا لغو مجوز بورس را به شورا ارايه مي نمايد:
1- ورشكستگي بورس.
2- افزايش بيش از حد مخاطرات فعاليت بورس، به تشخيص سازمان.
3- عدم شروع فعاليت طي مهلت مقرر در اين آيين نامه.
4- درخواست بورس مبني بر توقف فعاليت.

تبصره- تداوم تعليق به مدتي بيش از شش ماه منجر به لغو مجوز خواهد شد.

ماده 14- توقف اختياري فعاليت بورس در صورت موافقت شورا و پس از ايفاي كليه تعهدات آن امكان پذير است. توقف فعاليت بدون رعايت مقررات اين ماده تخلف محسوب مي شود.

ماده 15- انحلال بورس منوط به اخذ مجوز از شورا و انجام مراحل انحلال، تصفيه و ثبت خاتمه تصفيه تحت نظارت سازمان خواهد بود.

ماده 16- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تمهيدات و اقدامات لازم جهت انجام فعاليت بورس از جمله افتتاح حساب ارزي، انتقال و تسويه وجوه بصورت ارزي را به عمل آورد.

ماده 17- ساير ضوابط لازم جهت توسعه بورس در چهارچوب قوانين مربوط و اين آيين نامه، توسط شورا تصويب و ابلاغ مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري