اصلاح تصويب‌نامه شماره 61129/ت55056هـ مورخ 1397/05/10

مصوب 1397/11/28 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه هيات وزيران در خصوص اصلاح مصوبه شماره 61129/ت 55056هـ مورخ 1397/5/10 با موضوع «واريز مابه التفاوت ريالي نرخ ارز دريافتي با نرخ ارز در روز بازپرداخت براي كليه واردكنندگان كالا با نرخ ارز مرجع»

هيئت وزيران در جلسه 28 /11 /1397 به پيشنهاد شماره 136044 /60 مورخ 23 /5 /1397 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

تصويب نامه شماره 61129 /ت 55056هـ مورخ 10 /5 /1397 به شرح زير اصلاح مي شود:

1 – در بند (1)، عبارت "نرخ ارز در روز بازپرداخت مابه التفاوت/ روز ترخيص كالا" به عبارت "نرخ مبادله اي زمان ترخيص" اصلاح مي شود.

2 – متن زير به عنوان تبصره (3) به بند (1) الحاق مي شود:
تبصره 3 – واحدهاي توليدي كه راساً نسبت به واردات ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد و استفاده از ارز مرجع اقدام و آن را به فروش نرسانده باشند با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان تام الاختيار سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان (به عنوان رييس كارگروه)، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي توليدي ذي ربط، از شمول اين تصويب نامه مستثني هستند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور