نحوه تهاتر مطالبات اشخاص متقاضي از شركت هاي دولتي ذيربط با بدهي همان اشخاص به سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور

مصوب 1397/11/28 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

نحوه تهاتر مطالبات اشخاص متقاضي از شركت هاي دولتي ذيربط با بدهي همان اشخاص به سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور
مصوب 1397,11,28

هيئت وزيران در جلسه 28 /11 /1397 به پيشنهاد شماره 238065 /57 مورخ 13 /11 /1397 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - تصويب كرد:

1- مطالبات اشخاص متقاضي از شركت هاي دولتي ذي ربط با بدهي همان اشخاص به سازمان خصوصي سازي و سازمان امور ‌مالياتي كشور به شرح جدول زير تهاتر مي شود:


رديف

اشخاص متقاضي

شركت دولتي بدهكار

مبلغ مورد تهاتر
(ريال)

دستگاه اجرايي طلبكار

تأييديه دستگاه اجرايي طلبكار

شناسه ملي

عنوان

1

10320476535

شركت توسعه مسير برق گيلان

شركت مديريت شبكه برق ايران

744 /345 /606 /523

سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امور‌ مالياتي مؤديان بزرگ)

نامه شماره 5837/ 251/ /ص
مورخ
30/ 8/ 1397

2

10100009796

شركت مديريت توليد برق دماوند

شركت برق منطقه اي سمنان

376 /258 /189 /6

سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امور‌ مالياتي جنوب استان تهران)

نامه شماره 46/ 19816/ 146
مورخ
13/ 8/ 1397

3

10862055038

شركت تعاوني كاركنان نيروگاه يزد

شركت مديريت شبكه برق ايران

164 /306 /052 /47

سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امور‌ مالياتي استان يزد)

نامه‌ شماره 3098/ 119/ ص
مورخ
22/ 8/ 1397

4

10320688781

شركت مديريت انرژي اميد تابان هور

شركت مديريت شبكه برق ايران

775 /489 /413 /242

سازمان خصوصي سازي

نامه‌ شماره 26238
مورخ
4/ 10/ 1397

5

10320831882

‌شركت ساخت و بهره‌برداري انرژي نوين سبا نوين

شركت مديريت شبكه برق ايران

329 /347 /923 /16

سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امور‌ مالياتي مؤديان بزرگ)

نامه‌ شماره 6137/ 251/ ص
مورخ
11/ 9/ 1397

6

10320635028

شركت تدبيرسازان سرآمد

شركت مديريت شبكه برق ايران

775 /659 /726

سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امور‌ مالياتي مؤديان بزرگ)

نامه‌ شماره 4663/ 251/ ص
مورخ
22/ 7/ 1397

۲- شركت هاي دولتي بدهكار مندرج در جدول موضوع بند (۱) اين تصويب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص بدهكار مندرج در جدول مذكور مي شوند و مكلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور اقدام كنند.

۳- سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور حسب مورد مكلفند، ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص بدهكار منظور كنند و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي اشخاص مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام نمايند. سازمان خصوصي سازي مكلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهكار نسبت به تسويه حساب كامل (آزادسازي وثايق و ...) يا به روزرساني مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضي بر مبناي مبالغ مندرج در جدول ياد شده اقدام كند.

۴- به موجب ماده (۸) آيين نامه اجرايي بند (و) و جزء هاي (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور موضوع تصويب نامه شماره ۵۴۰۳۶/ ت۵۵۴۱۳ه مورخ ۳۰ /۴ /۱۳۹۷ و احكام مشابه آن در قوانين بودجه سنواتي، مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي اين تصويب نامه به شركت هاي دولتي (اعم از شركت اصلي يا شركت هاي دولتي تابع آنها) منتقل شده است، با بدهي دولت به شركت هاي مذكور (اعم از شركت اصلي يا شركت هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) بدون لحاظ موارد مستثنا شده در خصوص منابع حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي مندرج در بند (د) ماده (۱) آيين نامه يادشده و بندهاي مشابه آن در آيين نامه هاي بعدي از طريق صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول قابل تسويه است. سهم شركت هاي دولتي تابع وزارت نيرو از يارانه قيمت هاي تكليفي، توسط وزير نيرو تعيين و به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي شود.

۵- در صورتي كه بدهي انتقال يافته به شركت هاي دولتي موضوع بند (۲)، با اجراي بند (۴) اين تصويب نامه تسويه نشود يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي شود، سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور موظفند براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام كنند و چنانچه شركت ‌هاي دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام نكنند، خزانه داري كل كشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط، مبالغ اعلامي را از حساب تمركز وجوه شركت هاي دولتي مربوط برداشت و به حساب ذي ربط واريز كند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور