اصلاح بند (7) تصويب‌نامه شماره 104460/ت43081ك مورخ 1388/05/24 با موضوع [تصويب نامه در خصوص قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و دستگاههاي اجراي موضوع ماده (86)]

مصوب 1397/11/28 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح بند (7) تصويب‌نامه شماره 104460 /ت43081ك مورخ 24 /5 /1388 با موضوع [تصويب نامه در خصوص قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و دستگاههاي اجراي موضوع ماده (86)]
مصوب 1397,11,28

هيأت ‌وزيران در جلسه 28 /11 /1397 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

بند (7) تصويب ‌نامه شماره 104460 /ت43081ك مورخ 24 /5 /1388 به شرح زير اصلاح مي شود:
7 – شركت هاي دولتي با وظايف سياست ‌گذاري و حاكميتي به پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزارت امور اقتصادي و دارايي (رئيس)، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارتخانه يا سازمان مستقل مربوط توسط هيأت وزيران تعيين مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري