اصلاح بند (5) اصلاحي تصويب‌نامه شماره 11739/ت55295هـ مورخ 1397/02/08

مصوب 1397/11/24 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح تصويب نامه شماره 11739/ت55295هـ مورخ 22 /10 /1397 [در خصوص اقدام شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي نسبت به خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان]
مصوب 1397,11,24

هيئت وزيران در جلسه ۲۴ /۱۱ /۱۳۹۷ به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (۳۶) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) – مصوب۱۳۹۳- تصويب كرد:

در بند (۵) اصلاحي تصويب نامه شماره ۱۱۷۳۹ /ت۵۵۲۹۵هـ مورخ ۸ /۲ /۱۳۹۷ موضوع تصويب نامه شماره ۱۴۰۲۰۴ /ت۵۶۱۸۸هـ مورخ ۲۲ /۱۰ /۱۳۹۷، عبارت" در سقف ميزان فروخته شده در سال ۱۳۹۶" به عبارت " به ميزان مورد توافق وزراي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي" اصلاح مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور