بخشنامه در خصوص ابلاغ نظر اكثريت شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 201/29 درمورد خدمات حمل و نقل بين المللي كشتيراني كالاي وارداتي

مصوب 1397/11/27 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.