تصويب نامه در خصوص تخصيص 300000000 ميليون دلار از طريق سامانه نيما ( به ازاي هر دلار 70000 ريال) براي تامين هزينه هاي حج تمتع

مصوب 1397/11/14 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تخصيص 300000000 ميليون دلار از طريق سامانه نيما ( به ازاي هر دلار 70000 ريال) براي تامين هزينه هاي حج تمتع
مصوب 1397,11,14

هيئت وزيران در جلسه 14 /11 /1397 به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 - مبلغ سيصد ميليون (000 /000 /300) دلار از طريق سامانه نيما (به ازاي هر دلار هفتاد هزار (000 /70) ريال) براي تأمين هزينه هاي برگزاري حج تمتع سال 1398، در اختيار سازمان حج و زيارت قرار مي گيرد.

2 - سازمان حج و زيارت موظف است معادل ريالي مبلغ مذكور را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور