تصويب نامه در خصوص نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت در سال 1397

مصوب 1397/11/07 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت در سال 1397
مصوب 1397,11,07

هيأت وزيران در جلسه 7/ 11/ 1397 به پيشنهاد شماره 612672 مورخ 7/ 11/ 1397 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت - مصوب 1374- و ماده (75) قانون مديريت خدمات كشوري- مصوب 1386- تصويب كرد:

1- دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور، نيروهاي مسلح، نيروهاي انتظامي و قوه قضاييه و ساير دستگاه هاي اجرايي مشمول قوانين خاص مجازند به كارمندان خود (رسمي، ثابت، پيماني، خريد خدمت، قراردادي و موقت) و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و قضات كه به طور تمام وقت اشتغال به كار دارند، مبلغ ثابت ده ميليون (000/ 000/ 10) ريال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1397 به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) در بهمن ماه سال جاري از محل بودجه مصوب دستگاه هاي اجرايي پرداخت كنند.

تبصره 1- پرداخت هرگونه وجه ديگري به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) يا عناوين مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع اين بند توسط دستگاه هاي مزبور و تمام واحدهاي وابسته و تابعه و ساير واحدهايي كه اجراي مقررات در مورد آنها مستلزم ذكر نام است، ممنوع مي باشد. ذي حسابان و مديران امور مالي دستگاه هاي اجرايي مكلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش كنند.

تبصره 2- پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) موضوع اين بند به كاركنان خريد خدمت، قراردادي و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال 1397 است و در هر حال ميزان عيدي اين گونه افراد از پنجاه درصد (50%) رقم مذكور كمتر نخواهد بود.

2- ميزان پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) بازنشستگان، مستمري بگيران، حقوق وظيفه از كارافتادگي، حقوق وظيفه وراث مستخدمين متوفاي مشمول صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي بازنشستگي و نيز شهدا و جانبازان ازكارافتاده كلي نيز به مبلغ ثابت ده ميليون (000/ 000/ 10) ريال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگي يا دستگاه اجرايي ذي ربط قابل پرداخت است.

تبصره- عيدي بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگي كشوري كه در سال 1397 حق عائله مندي، اولاد و بيمه خدمات درماني آنها را صندوق مذكور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت است. ساير مواردي كه مشمول صندوق هاي مندرج در بند (2) نيستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرايي، سازمان يا شركت دولتي ذي ربط قابل پرداخت است.

3- خدمت نيمه وقت بانوان از لحاظ اجراي اين تصويب نامه، تمام وقت محسوب مي شود و معلمان حق التدريس نسبت به ساعات تدريس مشمول اين تصويب نامه خواهند بود.

4- شركت هاي دولتي موظفند از پرداخت هر مبلغي تحت عنوان پاداش آخر سال (عيدي) يا عناوين مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع اين تصويب نامه به مديران و اعضاي هيئت مديره خودداري كنند. مسئوليت اجراي اين بند بر عهده مديرعامل و ساير مديران ذي ربط است. سازمان حسابرسي يا حسابرسان قانوني شركت ها مكلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش كنند.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري