آيين‌ نامه اجرايي بند (الف) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1397/11/07 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

هيأت وزيران در جلسه 7 /11 /1397 به پيشنهاد مشترك سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و به استناد بند (الف) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1395 -، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1397,11,07

ماده 1 – در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف – وزارتين: وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

ب – دانشگاه و موسسه پژوهشي معتبر بين المللي: دانشگاه هاي خارجي كه بر اساس نظام هاي رتبه بندي بين المللي توسط وزارتين تعيين مي شود.

پ – مؤسسه: دانشگاه ها، مراكز آموزش عالي و پژوهشي دولتي و غيردولتي، فني حرفه اي و دانشگاه جامع علمي – كاربردي داخلي است كه با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي يكي از وزارتين ايجاد شده است.

ت – واحد يا شعبه مشترك: واحد يا شعبه اي كه در سطح گروه، دانشكده، پژوهشكده، پژوهشگاه و يا واحدهاي فناوري و نوآوري با مشاركت يك دانشگاه و مؤسسه پژوهشي معتبر بين المللي تشكيل مي شود.

ماده 2 – اهداف اين آيين نامه به شرح زير است:

الف – حركت در مرزهاي دانش و تبادل نظام مند دانش نوين.

ب – ارتقاي سطح عملكرد كيفي مؤسسه.

پ – توسعه خلاقيت و نوآوري در كشور با بهره گيري از ظرفيت هاي بين المللي.

ت – قرار گرفتن مؤسسه در چرخه بين المللي تبادل دانش و اثرگذاري بر آن.

ث – گسترش ديپلماسي علمي و فناوري.

ج – اجراي تمهيدات لازم براي گردش نخبگان.

ماده 3 – به منظور حمايت، رفع موانع، تسهيل و هماهنگي در اجرايي نمودن توافقات مؤسسه با دانشگاه و مؤسسه پژوهشي معتبر بين المللي، كارگروهي به رياست يكي از معاونين ذي ربط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نمايندگان تام الاختيار دستگاه هاي اجرايي زير تشكيل مي شود:

الف – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

ب – وزارت امور خارجه.

پ – وزارت اطلاعات.

ت – وزارت كشور.

ث – وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران).

ج – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

چ – سازمان برنامه و بودجه كشور.

ح – سازمان اداري و استخدامي كشور.

خ – معاونت علمي و فناوري رييس جمهور.

د – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

تبصره 1 – نمايندگان ساير دستگاه هاي اجرايي به تشخيص رييس كارگروه و متناسب با موضوع جلسه با حق رأي به جلسه دعوت مي شوند.

تبصره 2 – دستورالعمل داخلي كارگروه در اولين جلسه به پيشنهاد مشترك وزارتين به تصويب كارگروه مي رسد. دبيرخانه كارگروه در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بدون ايجاد تشكيلات جديد مستقر است.

ماده 4 – فرآيند ايجاد واحد يا شعبه مشترك به شرح زير است:

الف – استعلام اوليه مؤسسه از وزارتين حسب مورد در خصوص دانشگاه و مؤسسه پژوهشي معتبر بين المللي و امكان همكاري مشترك از نظر اعتبار و مجاز بودن.

ب – طرح موضوع در هيأت امناي مؤسسه و اخذ مصوبه.

پ – تنظيم مفاد تفاهم نامه توسط مؤسسه با دانشگاه و موسسه پژوهشي معتبر بين المللي.

ت – اخذ موافقت اصولي شوراي گسترش آموزش عالي وزارتين حسب مورد.

ث – عقد قرارداد تأسيس واحد يا شعبه مشترك با دانشگاه و مؤسسه پژوهشي معتبر بين المللي.

ج – ارسال يك نسخه از تصوير قرارداد منعقده به دبيرخانه كارگروه موضوع ماده (3).

چ – اخذ موافقت قطعي شوراي گسترش آموزش عالي وزارتين حسب مورد.

ماده 5 – نحوه مشاركت، جذب و تردد اعضاي هيأت علمي و دانشجويان به شرح زير است:

الف – ميزان مشاركت مؤسسه از نظر مالي، امكانات زيرساختي، تجهيزات و نيروي انساني با تصويب هيأت امناي مؤسسه.

ب – مشخص نمودن تعهدات دانشگاه و مؤسسه پژوهشي معتبر بين المللي در تأمين منابع مالي، تجهيزات، اعزام اعضاي هيأت علمي، منابع علمي و هرگونه بسترسازي براي راه اندازي و اداره شعبه مشترك به صورت شفاف در قرارداد.

پ – جذب دانشجو و تعيين ميزان شهريه در شعبه مشترك براي دانشجويان خارجي بر اساس تفاهم نامه هاي مربوط به تبادل دانشجو و يا جذب دانشجوي خارجي توسط مؤسسه و براي دانشجويان داخلي بر اساس شيوه نامه مصوب وزارتين حسب مورد.

ت – تنظيم دستورالعمل چگونگي تسهيل تردد اعضاي هيأت علمي و دانشجويان و محققان شعبه مشترك به پيشنهاد وزارتين و تأييد كارگروه موضوع ماده (3).

ث – تسريع و تسهيل بررسي و صدور مجوز اقامت اعضاي هيأت علمي و دانشجويان خارجي و وابستگان حسب قوانين و مقررات، توسط وزارت كشور.

ج – تسريع و تسهيل بررسي و صدور مجوز كار اعضاي هيأت علمي و دانشجويان خارجي و وابستگان حسب قوانين و مقررات، توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

تبصره - رييس مؤسسه، پاسخگوي قانوني فعاليت هاي شعبه مشترك مي باشد.

ماده 6 – بعد از كسب موافقت اصولي از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتين براي ايجاد واحد يا شعبه مشترك، حمايت هاي زير صورت گيرد:

الف – صدور مجوز توسط سازمان اداري و استخدامي كشور در صورت لزوم براي بكارگيري نيروي انساني و توسعه تشكيلاتي در چهارچوب قوانين و مقررات، در راستاي اجراي قرارداد.

ب – تسهيل صدور ويزاي مكرر اعضاي هيئت علمي، كاركنان و محققان خارجي و رواديد دانشجويان خارجي و وابستگان در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط توسط وزارت امور خارجه.

پ – فراهم نمودن خطوط اعتباري لازم و تسهيل در تعاملات ارزي براي هر يك از واحدها و شعب مشترك توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اين راستا واحدها و شعب مشترك نيازهاي ارزي خود را به بانك هاي عامل منعكس مي كنند تا در چهارچوب ضوابط و مقررات ارزي، اقدام لازم از سوي بانك هاي مزبور به عمل آيد.

ت – فراهم نمودن تسهيلات لازم براي اخذ مجوزهاي مورد نياز در جهت تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي توسط سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران.

ث – پيش بيني پرداخت حقوق ورودي تجهيزات علمي وارداتي براي شعبه مشترك توسط سازمان برنامه و بودجه كشور از محل رديف اعتباري جمعي – خرجي مربوط در لوايح بودجه سنواتي كل كشور.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري