تغيير دستگاه اجرايي طرح ساختمان سد شفارود از شركت سهامي آب منطقه اي گيلان به شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران

مصوب 1397/11/07 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تغيير دستگاه اجرايي طرح ساختمان سد شفارود از شركت سهامي آب منطقه اي گيلان به شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران
مصوب 1397,11,07

هيئت وزيران در جلسه 7 / 11 / 1397 به پيشنهاد وزارت نيرو و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده (82) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - تصويب كرد:

دستگاه اجرايي طرح ساختمان سد شفارود به شماره طبقه بندي (1307003059) از شركت سهامي آب منطقه اي گيلان (218500) به شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران (219800) تغيير مي يابد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور