بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي مربوط به صادرات كالاهاي خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهاي(ب) ، (ج) و (د) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده

مصوب 1397/11/10 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.