بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي مربوط به صادرات كالاهاي خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهاي(ب) ، (ج) و (د) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده

مصوب 1397/11/10 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي مربوط به صادرات كالاهاي خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهاي(ب) ، (ج) و (د) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده
مصوب 1397,11,10

به پيوست نظر اكثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره ۳۰ - ۲۰۱ مورخ ۰۹ /۱۰ /۱۳۹۷ مبني بر «با توجه به تبصره (۴) ماده (۱۷) قانون ماليات بر ارزش افزوده مبني بر اينكه "ماليات بر ارزش افزوده پرداختي مؤديان بابت كالاهاي خاص موضوع تبصره ماده (۱۶) و بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) اين قانون، صرفاً در مراحل واردات، توليد و توزيع مجدد آن كالاها توسط وارد كنندگان و توزيع كنندگان آن، قابل كسر از مالياتهاي وصول شده و يا قابل استرداد به آنها خواهد بود" لذا با توجه به عدم تسري انجام اين امر در مرحله صادرات، بنابراين نظر مذكور در بند (۱) ابهام مطرح شده در چارچوب مقررات مي باشد.» در اجراي بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالياتهاي مستقيم جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
بديهي است رعايت مفاد اين بخشنامه در خصوص آن دسته از پرونده هاي ماليات بر ارزش افزوده كه در مراحل دادرسي مطرح مي باشند الزامي است.
ضمنا لازم به ذكر است مفاد بند (۱۰) بخشنامه شماره ۱۳۳ /۹۷ /۲۰۰ مورخ ۲۷ /۰۹ /۱۳۹۷ و همچنين بند (۱۹) بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۲۸ /۱۱ /۱۳۸۸ كماكان به قوت خود باقيست.

سيدكامل تقوي نژاد