تصويب نامه در مورد پيشنهاد شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي درخصوص تاييد صورتهاي مالي و عملكرد هيات مديره سازمان منطقه

مصوب 1397/11/07 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.