تصويب نامه در خصوص صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1396

مصوب 1397/11/07 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي چابهار مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1396
مصوب 1397,11,07با اصلاحات و الحاقات بعدي

هيأت وزيران در جلسه 7 / 11/ 1397 به پيشنهاد شماره 3898/ 10/ 972 مورخ 13/ 8/ 1397 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372ـ تصويب كرد:

1ـ صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار مربوط به سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1396 به شرح صورتجلسه مورخ 16/ 5/ 1397 پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت مي باشد، تأييد مي شود.

2(اصلاحي 27/12/1397)ـ مؤسسه حسابرسي آرمان پيام جامع (حسابداران رسمي) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار، براي سال مالي منتهي به 29/ 12/ 1397 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين مؤسسه مذكور و سازمان منطقه آزاد ياد شده با رعايت تعرفه هاي مصوب مطابق قانون تعيين مي شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمي ايران ملاك عمل مي باشد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

صورتجلسه مجمع عمومي ساليانه (كارگروه تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي) درخصوص بررسي صورتهاي مالي و عملكرد سال مالي 1396 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار ـ مورخ 16/ 5/ 1397

پيرو دعوتنامه 2146/ 20/ 972 مورخ 9/ 5/ 1397 جلسه مجمع عمومي ساليانه (كارگروه تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ‌ صنعتي و ويژه اقتصادي)، در خصوص بررسي صورت هاي مالي و عملكرد سال مالي 1396 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار در تاريخ 16/ 5/ 1397 در سالن كنفرانس ساختمان شماره 2 دبيرخانه شوراي عالي، با حضور اعضاي كارگروه تخصصي شوراي عالي و حسابرس مستقل و بازرس قانوني (سازمان حسابرسي) تشكيل شد، اعضاي مجمع ضمن استماع گزارش عملكرد هيأت مديره و بررسي صورتهاي مالي حسابرس مستقل و بازرس قانوني مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1396 و توضيحات هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ‌ صنعتي چابهار، در خصوص هر يك از بندهاي گزارش مذكور، تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ نمودند:

1ـ در خصوص بند (4) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر):
ـ در خصوص بند 1 ـ4 ـ ضمن استماع گزارش سازمان در خصوص اقدامات صورت گرفته، مقرر شد هيأت مديره ضمن تسريع در تعيين تكليف اراضي مذكور حداكثر ظرف مدت 10 ماه آينده، اقدامات در دست انجام در جهت تعيين تكليف اراضي سازمان با رعايت مقررات واگذاري زمين و حفظ حقوق مردم كه در تصرف اهالي بومي مي باشد را تا حصول نتايج نهايي پيگيري نموده و ضمن انجام اصلاحات و تعديلات مورد لزوم در حساب ها، نتايج اقدامات صورت گرفته را هر دو ماه يكبار به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد. همچنين مقرر شد سازمان منطقه آزاد ضمن هماهنگي با بنياد مسكن نسبت به حل و فصل موضوع اقدام نمايد.
ـ در خصوص بند 2ـ 4 ـ با توجه به تكراري بودن اين بند و تكليف تعيين شده در مجمع سال 1395 مقرر گرديد سازمان منطقه به منظور تعيين تكليف اراضي مذكور (با لحاظ قراردادن تكاليف مقرر در مجمع عمومي مورخ 30/ 9/ 1396 در رابطه با موضوع مذكور) در اسرع وقت اقدام لازم را به عمل آورده و نتايج اقدامات صورت گرفته را در فواصل سه ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.
ـ در خصوص بند 3ـ 4ـ ضمن تأكيد بر مسئوليت مديران وقت در خصوص انجام اقدامات لازم به منظور حل و فصل موضوع با توجه به تكاليف مقرر شده در مجامع سنوات گذشته و با عنايت به گزارش سازمان طي نامه شماره 27321/ 100/ 96 مورخ 28/ 12/ 1396 مبني بر انجام تكليف ليكن از آنجاييكه اين بند مجدداً توسط حسابرس محترم گزارش شده است، ضمن عدم پذيرش قصور احتمالي، مقرر شد سازمان منطقه در اسرع وقت اقدام لازم را جهت اجرايي نمودن تكليف مقرر شده معمول و نتيجه را حد اكثر تا تاريخ 30/ 11/ 1397 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

2ـ در خصوص بند (5) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): با عنايت به تكرار بند مذكور در سنوات گذشته و تكاليف مقرر شده با توجه به گزارش سازمان منطقه مبني بر ارائه مدارك و مستندات به حسابرس مستقل و اعلام مجدد حسابرس در رابطه با عدم دريافت اسناد و مدارك مجمع عمومي ضمن تأكيد بر مسئوليت هيأت مديره سازمان مقرر نمود سازمان منطقه موظف است ضمن پيگيري و تعيين تكليف حسابهاي مذكور و ايجاد ساز و كار مناسب در جهت كاهش مطالبات سازمان، نتايج اقدامات را حداكثر تا تاريخ 30/ 9/ 1397 در اختيار حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي قرار دهد.

3ـ در خصوص بند (6) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): با توجه به عدم امكان وصول مطالبات مذكور مقرر شد سازمان منطقه نسبت به درج مبالغ فوق به عنوان هزينه قطعي و اعمال اصلاحات و تعديلات لازم در حسابها اقدام نموده و ضمن اعمال ذخيره مندرج در بند گزارش در حساب هاي مربوطه، نتيجه اقدامات را حداكثر تا تاريخ 30/ 9/ 1396 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايند.

4ـ در خصوص بند (7) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): مجمع عمومي ضمن تأكيد بر مسئوليت هيأت مديره و مديران ذيربط در عدم اجراي مفاد تكاليف مقرر در جلسه مجمع عمومي مورخ 30/ 9/ 1396 آن سازمان مقرر نمود هيأت مديره ترتيبي اتخاذ نمايد تا با بكارگيري ساز و كار مناسب و مبادله صورتجلسات رفع مغايرت و تطبيق حساب با طرف حساب هاي عمده بصورت ادواري و انجام پيگيري ها و اقدامات لازم نسبت به اخذ به موقع پاسخ تأييديه هاي ارسالي به ويژه پاسخ تأييديه هاي بانكي و سرمايه گذاري ها اقدام نموده و ضمن اعمال اصلاحات و تعديلات لازم در حساب هاي خود، نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 30/ 9/ 1397 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

5 ـ در خصوص بند (8) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): ضمن تأكيد بر مسئوليت مديرعامل و اعضاي هيأت مديره وقت سازمان در رابطه با مسئوليت نظارت بر انجام و اجراي دقيق طرحها و پروژه ها برابر با مفاد قرارداد‌ها از جمله هرگونه اصلاح در قرارداد پروژه مذكور وفق قوانين و مقررات مربوط، مقرر شد سازمان منطقه تعديلات و اصلاحات لازم را در حساب ها به عمل آورده و نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 30/ 9/ 1397 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

6 ـ در خصوص بند (9) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورتهاي مالي تلفيقي شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1396 صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار مشروط به انجام تكاليف مقرر در سنوات قبل و سال جاري براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، مورد تصويب قرار گرفت.

7ـ در خصوص بند (10) گزارش بازرس قانوني (تأكيد بر مطلب خاص): با توجه به تكرار بند مذكور در سنوات گذشته مجمع عمومي ضمن تأكيد بر مسئوليت هيأت مديره در خصوص اجراي مفاد تكاليف مقرر در جلسه مجمع عمومي مورخ 30/ 9/ 1396 آن سازمان، مقرر نمود سازمان منطقه در اسرع وقت جهت اصلاح و صدور اسناد مالكيت اراضي تحت تملك سازمان و رفع مغايرت هاي موجود با رعايت قوانين و مقررات و از طريق مجاري قانوني اقدام لازم را معمول نموده و ضمن اعمال اصلاحات و تعديلات مورد لزوم در حساب ها، نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 30/ 10/ 1397 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

8 ـ در خصوص بند (11) گزارش بازرس قانوني (تأكيد بر مطلب خاص): با توجه به توضيحات ارائه شده سازمان مبني بر در جريان بودن پرونده مربوطه در مراجع قضايي مقرر شد سازمان منطقه تا تعيين تكليف موضوعات، پيگيري و اقدام لازم را براي حفظ حقوق سازمان تا حصول نتيجه نهايي بعمل آورده و گزارش پيشرفت اقدامات را هر سه ماه يكبار به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد، ارائه نمايند.

9ـ در خصوص بند (12) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: ضمن تأكيد بر ضرورت رعايت بودجه مصوب مقرر شد سازمان منطقه گزارش تطبيق عمليات با بودجه مصوب را ضمن هماهنگي با دبيرخانه و حداكثر تا تاريخ 30/ 9/ 1397 به حسابرس مستقل و حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد. مسئوليت عدم رعايت بودجه مصوب ساليانه بر عهده مديران وقت سازمان مي باشد. همچنين مقرر شد مديريت برنامه ريزي و بودجه دبيرخانه شوراي عالي در زمان تهيه و تنظيم بودجه پيشنهاد‌هاي سازمان هاي مناطق آزاد سرفصل هايي نظير استهلاك و ذخيره سنوات را لحاظ نمايد.

10ـ در خصوص بند (13) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: مجمع عمومي ضمن تأكيد بر رعايت كليه قوانين و مقررات بويژه رعايت كامل مفاد آيين نامه مالي و معاملاتي در انجام كليه فرآيند‌هاي مربوط، مسئوليت هرگونه عدم رعايت و تخلفات ناشي از عدم رعايت قوانين را متوجه مديرعامل و هيأت مديره وقت سازمان منطقه مي داند و مسئوليت پاسخگويي با مسئولان فوق الذكر خواهد بود.

11ـ در خصوص بند (14) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني:
ـ در خصوص بند 1ـ 14 ـ گزارش به استماع اعضاء رسيد و مقرر شد سازمان منطقه اطلاعات افرادي كه با سازمان قرارداد دارند را ارائه دهد.
ـ در خصوص بند 2ـ 14ـ گزارش مربوط به فرايند اقدامات انجام شده در خصوص ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به استحضار اعضا رسيد.

12ـ در خصوص بند (15) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: با توجه به تكرار بند مذكور در سنوات گذشته مقرر شد سازمان منطقه آزاد چابهار به منظور رفع اين بند از گزارش ضمن هماهنگي با نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در كارگروه تخصصي شوراي عالي اقدامات لازم در اينخصوص را انجام و نتيجه اقدامات را تا تاريخ 30/ 11/ 1397 به دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

13ـ در خصوص بند (16) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: مجمع عمومي بر ضرورت رعايت دستورالعمل اجرايي آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي تأكيد نموده و مسئوليت هرگونه عدم رعايت ضوابط و مقررات مربوطه را در هر مورد با مديران ذيربط مي داند. همچنين مقرر شد در خصوص بند 3 ـ 16 گزارش بازرس قانوني موضوع در شوراي حقوقي دبيرخانه مطرح و موضوع رفع ابهام گردد.

14 ـ در خصوص بند (17) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: مقرر شد اين موضوع در شوراي حقوقي دبيرخانه طرح و در اينخصوص تعيين تكليف گردد.

15 ـ در خصوص بند (18) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: با توجه به تكرار موارد بند مذكور در سنوات گذشته، مجمع عمومي بر مسئوليت مستقيم مديرعامل و هيأت مديره وقت و مديران ذيربط سازمان در رابطه با عدم اجراي تكاليف تعيين شده در بودجه مصوب تأكيد نموده اند، همچنين مقرر شد دبيرخانه شوراي عالي تمهيدات لازم در اينخصوص را فراهم نموده تا سازمان هاي مناطق در موعد مقرر نسبت به انجام وظايف قانوني خود اقدام نمايند.

16ـ در خصوص بند (19) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: مجمع عمومي ضمن تأكيد بر مسئوليت مستقيم مديرعامل و هيأت مديره وقت سازمان در خصوص واگذاري هاي صورت گرفته بر خلاف مفاد شيوه نامه واگذاري زمين به كاركنان مناطق آزاد (مصوب 26/ 6/ 1394 ابلاغي از طرف دبيرخانه شوراي عالي و اصلاحيه آن مورخ 29/ 9/ 1396 دبير شورايعالي) و عدم پذيرش تخفيف هاي اعطايي در سنوات گذشته و سال مورد رسيدگي، مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به اصلاح قراردادهاي واگذاري مطابق با قواعد شيوه نامه مذكور اقدام نموده و نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 30/ 9/ 1397 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد. همچنين مقرر شد در صورت تكرار بند مذكور در سنوات آتي كليه مسئوليت هاي آن مستقيماً متوجه مديرعامل و اعضاي هيأت مديره سازمان خواهد بود.

17ـ در خصوص بند (20) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني:
ـ در خصوص بندهاي 1ـ 20 الي 3ـ 20ـ مراتب به استماع اعضاي مجمع رسيد. اعضا مقرر داشتند اعمال ماده 106 قانون تجارت و همچنين با توجه به درج حدود اختيارات مديرعامل در اساسنامه سازمان، رعايت مفاد ماده 128 قانون تجارت موضوعيت ندارد.
ـ در خصوص بندهاي 4 ـ 20 و 6 ـ 20 ـ پس از استماع گزارش سازمان مقرر شد سازمان منطقه تمهيدات لازم را در جهت ارائه به موقع صورت هاي مالي و رعايت ماده (22) اساسنامه اتخاذ نمايد.
ـ در خصوص بند 5 ـ 20 ـ مقرر شد سازمان منطقه در خصوص ارائه پيش نويس آيين نامه هاي مورد نياز جهت تصويب مجمع عمومي به دبيرخانه شوراي عالي اقدام لازم را به عمل آورده و همچنين دستورالعمل هاي داخلي در خصوص رويه هاي انجام امور را به تصويب هيأت مديره برساند.

18ـ در خصوص بند (21) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: مقرر شد سازمان منطقه اقدامات لازم به منظور حذف بند مذكور را حداكثر تا تاريخ 30/ 6/ 1397 به عمل آورده و نتايج اقدامات را به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

19ـ در خصوص بند (22) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني:
ـ در خصوص بند 1ـ 22ـ مجمع عمومي ضمن تأكيد بر انجام تكاليف مقرر در جلسه مورخ 26/ 5/ 1394 كارگروه تخصصي شوراي عالي توسط سازمان منطقه، مسئوليت هرگونه ضرر و زيان احتمالي ناشي از عدم اجراي تكاليف فوق را به عهده مديران ذيربط مي داند.
ـ در خصوص بند 2ـ 22 مقرر شد سازمان منطقه نسبت به انجام اصلاحات و تعديلات لازم در حسابها و ارائه مدارك و مستندات مربوطه به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي حداكثر تا تاريخ 30/ 9/ 1397 اقدام نمايد.
ـ در خصوص بند 3 ـ 22ـ مقرر شد سازمان منطقه مدارك و مستندات مورد نياز حسابرس محترم را حداكثر تا تاريخ 30/ 9/ 1397 به ايشان ارائه نمايد.
ـ در خصوص بند 4 ـ 22ـ توضيحات به استماع رسيد و مورد توجه مجمع قرار گرفت.
ـ در خصوص بند 5 ـ 22ـ مقرر شد پيگيري و اقدام لازم براي حفظ حقوق سازمان به عمل آمده و ضمن انجام پيگيري هاي حقوقي و قضايي لازم، نتايج اقدامات صورت گرفته را در مقاطع سه ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شورايعالي ارائه نمايد.
ـ در خصوص بند 6 ـ 22ـ پس از استماع توضيحات نمايندگان سازمان منطقه در اينخصوص مقرر شد سازمان منطقه نسبت به انجام اصلاحات لازم اقدام و نتيجه را حداكثر تا تاريخ 30/ 9/ 1397 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد
ـ در خصوص بند 7 ـ 22ـ مقرر شد مديريت حقوقي دبيرخانه ضمن استعلام موضوع از معاونت حقوقي رياست جمهوري در اين رابطه تعيين تكليف نمايد.
ـ در خصوص بند 8 ـ 22ـ ضمن تأكيد مجمع عمومي بر مسئوليت مديران وقت ذيربط در خصوص هرگونه ضرر و زيان ناشي از مغايرت هاي موجود مقرر شد سازمان منطقه نسبت به رفع مغايرت و انجام اصلاحات و تعديلات احتمالي در حسابها اقدام و نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 30/ 10/ 1397 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.
ـ در خصوص بند 9ـ 22ـ مجمع عمومي ضمن تأكيد بر مسئوليت مديران ذيربط در خصوص عدم رعايت مفاد آيين نامه معاملات، با توجه به تكرار بند مذكور در سنوات گذشته مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به تعيين تكليف نهايي موضوع حداكثر تا تاريخ 30/ 11/ 1397 اقدام نموده و نتايج اقدامات صورت گرفته را به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

20ـ در خصوص بند (23) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: مقرر شد در صورت نياز به اصلاح منشور فرهنگي، سازمان منطقه موضوع را از طريق دبيرخانه پيگيري نموده و فرايند اصلاح از طريق شوراي عالي انجام پذيرد. همچنين مقرر شد سازمان منطقه نسبت به رعايت ضوابط ابلاغي دبيرخانه اقدام نمايد.

21ـ در خصوص بند (24) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: ضمن تأكيد بر مسئوليت مديرعامل و هيأت مديره و مديران ذيربط در خصوص هرگونه ضرر و زيان ناشي از عدم اجراي تكاليف مقرر در مجمع عمومي مورخ 8/ 9/ 1396 سازمان منطقه آزاد چابهار، مقرر شد سازمان منطقه گزارش لازم در خصوص چگونگي وصول مطالبات سازمان و چگونگي افزايش سرمايه مطروحه در جلسات قبل را حداكثر تا تاريخ 30/ 8/ 1397 به دبيرخانه شوراي عالي و حسابرس مستقل و بازرس قانوني ارائه نمايد.

22ـ در خصوص بند (25) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: با توجه به عدم ابلاغ دستورالعمل و ساز و كار اجرايي توسط بانك مركزي و وزارت اموراقتصادي و دارايي مقرر شد حسابرس محترم بند مذكور را حذف نمايد.

23ـ در خصوص بند (26) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: مقررشد سازمان منطقه نسبت به تعيين تكليف طرح هاي مذكور حداكثر تا تاريخ 10 / 30 / 1397 اقدام و نتايج را به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد و دبيرخانه شوراي عالي بر اساس گزارش هاي توجيهي ارائه شده توسط سازمان منطقه تصميمات لازم را اخذ نمايد.
در خصوص بند (27) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: مجمع عمومي مقرر نمود سازمان منطقه حداكثر تا تاريخ 30/ 11/ 1397 مجوزهاي لازم را در اين خصوص به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد. در صورت عدم ارائه مجوزهاي مذكور مجمع عمومي ضمن عدم تأييد سفرهاي انجام شده، مسئوليت آن را متوجه مقامات و مسئولين ذيربط سازمان منطقه مي داند.

24ـ در خصوص بند (28) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: مقرر شد موضوع در شوراي حقوقي دبيرخانه مورد رسيدگي قرار گرفته و تكليف سازمان در اين خصوص تعيين گردد.

25ـ در خصوص بند (29) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: مقرر شد نمايندگان سازمان برنامه و بودجه و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با همكاري دبيرخانه شورا موضوع را بررسي و تكاليف مقرر شده از سوي كميته فوق به منزله تكليف مجمع عمومي تلقي گرديده و سازمان منطقه اقدامات تعيين شده توسط كميته مذكور را اجرا نمايد.

26ـ در خصوص بند (30) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: مجمع عمومي ضمن تأكيد بر مسئوليت مديران ذيربط در خصوص هرگونه ضرر و زيان وارده به سازمان از بابت عدم دريافت جرايم مربوطه مقرر نمود ضمن انجام اقدامات قانوني لازم نسبت به دريافت جرايم مربوطه حداكثر تا تاريخ 30/ 9/ 1397 اقدام نموده و نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 30/ 10/ 1397 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

27ـ در خصوص بند (31) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: مقرر گرديد سازمان منطقه نسبت به تعيين تكليف موارد متعلق به سازمان با رعايت صرفه و صلاح سازمان و عقد قرارداد با اشخاص طرف حساب و اعمال اصلاحات لازم در حسابها حداكثر تا تاريخ 30/ 10/ 1397 اقدام نموده و نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 30/ 11/ 1397 به حسابرس مستقل وبازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

28ـ در خصوص بند (32) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: پس از استماع گزارش نمايندگان سازمان منطقه در اين رابطه مقرر شد سازمان منطقه نسبت به وصول مطالبات سنوات گذشته حداكثر تا تاريخ 30/ 10/ 1397 اقدام نموده و نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 30/ 11/ 1397 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

29ـ در خصوص بند (33) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: گزارش به استماع اعضاء رسيد. سازمان منطقه ضمن برنامه ريزي جهت كاهش ضرر و زيان وارده بر سازمان منطقه تدابير لازم را در حوزه آب و برق انجام داده و نتيجه اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 30/ 9/ 1397 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد. همچنين مجمع عمومي مقرر نمود هرگونه ضرر و زيان احتمالي ناشي از افزايش مبلغ مذكور در سنوات آتي متوجه مديرعامل و هيأت مديره سازمان مي باشد.

30ـ در خصوص بند (34) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: مجمع عمومي ضمن تأكيد بر مسئوليت مديران ذيربط در عدم رعايت مفاد مصوبه (18296 / ت53274هـ مورخ 20/ 2/ 1396) بر رعايت قوانين و مقررات مربوط تأكيد نمود.

31ـ در خصوص بند (35) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: مجمع عمومي ضمن تأكيد بر مسئوليت مديرعامل و هيأت مديره وقت و مديران ذيربط در رابطه با هرگونه ضرر و زيان ناشي از عدم رعايت قوانين و مقررات مقرر نمود، سازمان منطقه نسبت به تعيين تكليف مبالغ پرداختي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورده و نتايج اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 30/ 10/ 1397 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد. همچنين مقرر داشتند هيأت مديره در صورت صلاحديد و با مسئوليت خود نسبت به بررسي موضوع اقدام و با رعايت صرفه و صلاح سازمان نسبت به موضوع اتخاذ تصميم نمايند.

32ـ در خصوص بند (36) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: پس از استماع توضيحات سازمان منطقه در خصوص بند مذكور مقرر شد سازمان منطقه نسبت به تقويت سيستم كنترل هاي داخلي سازمان و شركت هاي تابعه اقدام نموده و ضمن انجام اصلاحات لازم در حساب ها نتايج اقدامات را حداكثر تا تاريخ 30/ 11/ 1397 به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه نمايد.

33ـ در خصوص بند (37) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: مقرر شد سازمان منطقه اسناد و مدارك را كامل و قابل انطباق با قوانين و مقررات حداكثر تا تاريخ 30/ 8/ 1397 به حسابرس مستقل ارائه نمايد.

34ـ در خصوص بند (38) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: گزارش به استماع اعضاء رسيد.

35ـ در خصوص بند (39) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: گزارش به استماع اعضاء رسيد.

36ـ در خصوص بند (40) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني: گزارش به استماع اعضاء رسيد.

37ـ با توجه به بند (9) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مقبول گزارش حسابرسي) كارگروه تخصصي شوراي عالي مقرر نمود، پاداش اعضاي هيأت مديره سازمان هاي مناطق آزاد بر اساس تشخيص دبير شوراي عالي و مطابق با سقف مبلغ تعيين شده در بخشنامه شماره 647444 مورخ 11/ 5/ 1397 رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در رابطه با پرداخت به اعضاي هيأت مديره، تعيين و ابلاغ گردد.
در خصوص افراد دست اندركار در تهيه صورتهاي مالي هر سازمان، مطابق با نظر مديرعامل آن سازمان و مبلغي معادل با «حداكثر يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در حكم كارگزيني افراد» پرداخت گردد.

38ـ موسسه حسابرسي آرمان پيام جامع به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار، براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1397 انتخاب وحق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان منطقه و سازمان حسابرسي تعيين مي شود.

39ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي سازمان انتخاب مي شود.

جلسه مجمع عمومي ساليانه (كارگروه تخصصي منتخب شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي) با ذكر صلوات حاضرين به پايان رسيد.