بخشنامه ارسال دستورالعمل رييس قوه قضاييه درخصوص نظارت و پيگيري حقوق عامه

مصوب 1397/11/03 رئيس قوه قضائيه
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.