اصلاح تبصره (1) ماده (3) تصويب‌نامه شماره 113437/ت55855هـ مورخ 1397/8/28 با موضوع دستورالعمل بسته پرداخت كمك جبراني و حمايت غذايي از گروه هاي كم درآمد جامعه

مصوب 1397/11/03 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح تبصره (1) ماده (3) تصويب‌نامه شماره 113437/ت55855هـ مورخ 1397/08/28 با موضوع دستورالعمل بسته پرداخت كمك جبراني و حمايت غذايي از گروه هاي كم درآمد جامعه
مصوب 1397,11,03

هيئت وزيران در جلسه 3 /11 /1397 به پيشنهاد شماره 141252 /37758 مورخ 24 /10 /1397 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد :

در تبصره (1) ماده (3) تصويب نامه شماره 113437/ت55855هـ مورخ 28 /8 /1397 عبارت «از محل منابع خود» به عبارت «از محل اعتبارات مصوب مربوط» اصلاح مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور