تصويب نامه در خصوص اصلاح تبصره 1 ماده 3 تصويبنامه شماره 113437/ت 55855 هـ مورخ 28 /8 /1397 راجع به (دستورالعمل بسته پرداخت كمك جبراني و حمايت غذايي از گروه هاي كم درآمد جامعه)

مصوب 1397/11/03 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اصلاح تبصره 1 ماده 3 تصويبنامه شماره 113437/ت 55855 هـ مورخ 28 /8 /1397راجع به (دستورالعمل بسته پرداخت كمك جبراني و حمايت غذايي از گروه هاي كم درآمد جامعه)
مصوب 1397,11,03

هيئت وزيران در جلسه 3 /11 /1397 به پيشنهاد شماره 141252 /37758 مورخ 24 /10 /1397 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد :

در تبصره (1) ماده (3) تصويب نامه شماره 113437 /ت55855هـ مورخ 28 /8 /1397 عبارت "از محل منابع خود" به عبارت "از محل اعتبارات مصوب مربوط" اصلاح مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور