مجوز انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه هاي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان به وزارت دادگستري

مصوب 1397/11/03 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

مجوز انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه هاي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان به وزارت دادگستري
مصوب 1397,11,03

هيئت وزيران در جلسه 3 /11 /1397 به پيشنهاد شماره 13331 مورخ 27 /5 /1397 وزارت دادگستري و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي – مصوب 1371 تصويب كرد:

وزارت دادگستري مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق هاي بين المللي) و وزارت امور خارجه و با رعايت بند (ت) ماده (2) قانون نحوه اجراي قسمتي از اصل يكصد و شصتم قانون اساسي – مصوب 1394 -، نسبت به انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه هاي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان در چهارچوب متون نمونه معاونت حقوقي رييس جمهور به شرح زير اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري كند:

1 – موافقتنامه معاضدت قضايي در امور كيفري (موضوع نامه هاي شماره 82663 مورخ 12 /7 /1385 و شماره 169358 مورخ 28/ 8 /1390)

2 – موافقتنامه انتقال محكومين به حبس (موضوع نامه هاي شماره 21513 مورخ 27 /4 /1383 و شماره 168845 مورخ 25 /8 /1390)

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور