[نامه اصلاحي] اصلاح جدول بند 2 تصويب نامه شماره 44612 /ت 55518هـ مورخ 11 /4 /1397 «در خصوص تخصيص اعتبار و تسهيلات بانكي ارزان قيمت براي جبران خسارت و بازسازي واحدهاي مسكوني خسارت ديده ناشي از زلزله استان كردستان»

مصوب 1397/04/06 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

[نامه اصلاحي] اصلاح جدول بند 2 تصويب نامه شماره 44612 /ت 55518هـ مورخ 11 /4 /1397 «در خصوص تخصيص اعتبار و تسهيلات بانكي ارزان قيمت براي جبران خسارت و بازسازي واحدهاي مسكوني خسارت ديده ناشي از زلزله استان كردستان»
مصوب 1397,04,06

نظر به اينكه در جدول بند (2) تصويب نامه شماره 44612 /ت 55518هـ مورخ 11 /4 /1397، در رديف (1)، اعداد "450" و "000 /180" به صورت اعداد "228" و "200 /91" و در رديف (2)، اعداد "425" و "500 /127" به صورت اعداد "721" و "300 /216" تحرير شده است، مراتب براي اصلاح اعلام مي شود.

محسن حاجي ميرزايي