شناسنامه خالي

مصوب 1397/10/30 مجلس شوراي اسلامي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.