شناسنامه خالي

مصوب 1397/10/30 مجلس شوراي اسلامي
پرده زمانی: مرحله تصویب:


2 – مبلغ پانصد و نود و پنج ميليارد و هفتصد ميليون (000 /000 /700 /595) ريال تسهيلات بانكي ارزان قيمت (با سود و كارمزد چهار درصد در مناطق روستايي و پنج درصد در مناطق شهري) توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانك هاي عامل به شرح جدول زير با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي و استانداري بين آسيب ديدگان ناشي از زلزله استان كردستان با ضمانت زنجيره اي به منظور بازسازي واحدهاي مسكوني روستايي و شهري پرداخت مي شود. بدهي و معوقات احتمالي آسيب ديدگان به بانك ها مانع از دريافت اين تسهيلات نخواهد بود:
(ارقام به ميليون ريال)


رديف

موضوع

دستگاه اجرايي

تعداد واحد خسارت ديده

سقف تسهيلات به هر واحد

ميزان كل تسهيلات

توضيحات

1

بازسازي اماكن مسكوني شهري

بنياد مسكن انقلاب اسلامي

450

400

000 /180

بازپرداخت پانزده ساله (سه سال دوران مشاركت مدني و دوازده سال دوران مشاركت اقساطي)

2

بازسازي اماكن مسكوني روستايي

425

300

500 /127

3

تعمير اماكن مسكوني شهري و روستايي

1610

120

200 /193

با سود و كارمزد پنج درصد و بازپرداخت هفت ساله

4

تأمين لوازم خانگي (معيشتي) اماكن مسكوني

دستگاه هاي اجرايي استان

949

100

900 /94

با سود و كارمزد پنج درصد و بازپرداخت پنج ساله

5

براي هر خودرو سبك آسيب ديده

2

50

100

جمع كل

700 /595