بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص نحوه مطالبه ماليات حق واگذاري محل اراضي داراي كاربري هاي مختلف

مصوب 1397/10/24 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص نحوه مطالبه ماليات حق واگذاري محل اراضي داراي كاربري هاي مختلف
مصوب 1397,10,24

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه مطالبه ماليات حق واگذاري محل اراضي داراي كاربري هاي متفاوت بدينوسيله مقرر مي دارد:

با توجه به قسمت هاي (الف)، (ب) و (ج) بند ۵ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷ /۷ /۱۳۸۴ و رأي شماره ۳۸۱۴ /۴ /۳۰ مورخ ۲۶ /۴ /۱۳۷۹ شوراي عالي مالياتي و همچنين با اتخاذ ملاك از رأي اكثريت صورتجلسه شماره ۶ - ۲۰۱ مورخ ۱۲ /۸ /۱۳۹۵ شوراي عالي مالياتي مبني بر اينكه حق واگذاري محل مستلزم وجود حقوق به رسميت شناخته شده از سوي مراجع ذيصلاح قانوني مي باشد كه در عرف رايج نيز متضمن مازاد ارزش نسبت به قيمت روز عرصه و اعيان براي صاحب حق است، بنابراين اراضي باير و يا داراي كاربري مسكوني، فارغ از محل استقرار در موقعيت هاي مختلف اعم از تجاري، صنعتي، اداري و... به طور كلي مشمول ماليات حق و اگذاري محل نخواهند بود و ساير اراضي داراي كاربري هاي مختلف از جمله تجاري (با تأييد مراجع ذي صلاح قانوني)، فارغ از سوابق مربوط به وجود يا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قيمت روز عرصه با كاربري مسكوني، ملك مذكور مشمول ماليات حق واگذاري محل موضوع قسمت اخير ماده ۵۹ قانون ماليات هاي مستقيم مي باشند.۳۹-۱ /۸

سيدكامل تقوي نژاد