تصويب نامه در مورد پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي درخصوص اصلاح تصويبنامه شماره 87953/ت55798ه تاريخ 5 مهر

مصوب 1397/11/03 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.