اصلاح تصويب نامه شماره 87953/ت55798هـ مورخ 1397/07/05 با موضوع (اختصاص مبلغ دويست ميليارد (000 /000 /000 /200) ريال به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به منظور جبران خسارات وارده به ناوگان برون شهري فعال در جاده هاي كشور)

مصوب 1397/11/03 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح تصويب نامه شماره 87953/ت55798هـ مورخ 1397/07/05 (در خصوص تامين اعتبار براي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي جهت جبران خسارات وارده به ناوگان برون شهري فعال در جاده هاي كشور)
مصوب 1397,11,03

هيئت وزيران در جلسه 3 /11 /1397 به پيشنهاد شماره 02 /100 /138279 مورخ 10 /10 /1397 وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

تصويب نامه شماره 87953/ت55798هـ مورخ 5 /7 /1397 به شرح زير اصلاح مي شود:

1 – پس از واژه "ناوگان" عبارت "و رانندگان" اضافه مي شود.

2 – پس از واژه "مالي" عبارت "و بدني حداكثر تا مبلغ يك ميليارد ريال (000 /000 /000 /1)" اضافه مي شود.

3 – بعد از عبارت "تحت اجاره" عبارت "و خدمه آنها" اضافه مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور