بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص دادنامه هيات تخصصي اقتصادي ،‌ مالي و اصناف ديوان عدالت اداري درمورد رد درخواست ابطال پارگراف دوم بند (2) بخشنامه شماره 4531 مورخ 4 تير 1390 سازمان امور مالياتي كشور (دريافت ماليات بر ارزش افزوده از خدمات برنامه ريزي و مديريت در امور حمل و نقل مسافري

مصوب 1397/10/30 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.