تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ هفده ميليارد (000 /000 /000 /17) ريال و تسهيلات بانكي ارزان قيمت براي جبران خسارت و بازسازي اماكن مسكوني و تاسيسات زيربنايي خسارت ديده ناشي ‌از وقوع سيل، صاعقه و طوفان در شهرستان‌ هاي استان آذربايجان شرقي

مصوب 1397/10/23 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ هفده ميليارد (000 /000 /000 /17) ريال و تسهيلات بانكي ارزان قيمت براي جبران خسارت و بازسازي اماكن مسكوني و تاسيسات زيربنايي خسارت ديده ناشي ‌از وقوع سيل، صاعقه و طوفان در شهرستان‌ هاي استان آذربايجان شرقي
مصوب 1397,10,23

هيئت وزيران در جلسه 23 /10 /1397 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 - مبلغ هفده ميليارد (000 /000 /000 /17) ريال به صورت هزينه ‌اي از محل منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 -، براي جبران خسارت و بازسازي اماكن مسكوني و تاسيسات زيربنايي خسارت‌ ديده ناشي ‌از وقوع سيل، صاعقه و طوفان در شهرستان‌ هاي استان آذربايجان شرقي به شرح جدول زير در اختيار دستگاه‌ هاي اجرايي ذي ‌ربط قرار مي ‌گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود:
(مبالغ به ميليون ريال)


رديف

شرح

تعداد واحد آسيب ديده

مبلغ هر واحد

ميزان اعتبار

دستگاه اجرايي

1

كمك بلاعوض براي فوت (3) نفر به ازاي هر نفر مبلغ پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال

-

-150

سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان

2

كمك بلاعوض براي بازسازي اماكن مسكوني شهري

13

110

430 /1

بنياد مسكن
انقلاب اسلامي3

كمك بلاعوض براي تعمير اماكن مسكوني روستايي

151

20

020 /3

4

كمك بلاعوض براي بازسازي اماكن مسكوني روستايي

107

100

700 /10

5

هزينه‌ هاي آواربرداري و خدمات
مديريت طرح

-

-

700 /1

2 - مبلغ شصت و شش ميليارد و ششصد ميليون (000 /000 /600 /66) ريال تسهيلات بانكي ارزان قيمت (با سود و كارمزد چهاردرصد در مناطق روستايي و پنج‌ درصد در مناطق شهري) توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانك هاي عامل به شرح جدول زير با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي بين آسيب ‌ديدگان ناشي از سيل، صاعقه و طوفان استان آذربايجان شرقي با ضمانت زنجيره ‌اي به منظور بازسازي و تعمير واحدهاي مسكوني روستايي و شهري پرداخت مي‌ شود. بدهي و معوقات احتمالي آسيب‌ ديدگان به بانك ‌ها مانع از دريافت اين تسهيلات نخواهد بود:
(مبالغ به ميليون ريال)


رديف

موضوع

تعداد واحد
خسارت ديده

سقف تسهيلات
به هر واحد

ميزان كل تسهيلات

توضيحات

1

بازسازي اماكن مسكوني شهري

13

500

500 /6

بازپرداخت پانزده ساله (سه سال دوران مشاركت مدني و دوازده سال
دوران مشاركت اقساطي)

2

بازسازي اماكن مسكوني روستايي

107

350

450 /37

3

تعمير اماكن مسكوني شهري و روستايي

151

150

650 /22

با سود و كارمزد پنج درصد و بازپرداخت هفت ساله


3 - سازمان برنامه و بودجه كشور پرداخت يارانه سود (مابه ‌التفاوت سود تعيين شده سهم متقاضي تا نرخ‌ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهيلات اعطايي به خسارت ‌ديدگان موضوع بند (2) اين تصويب ‌نامه را تضمين و تعهد مي ‌نمايد كه هزينه‌ هاي ياد شده پس از اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لايحه بودجه سال بعد پيش‌ بيني‌ و منظور نموده و به شبكه بانكي پرداخت نمايد و اين تضمين نافي مسئوليت بانك ‌هاي عامل در وصول مطالباتشان نيست.

4 - سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان آذربايجان شرقي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظفند گزارش عملكرد اين تصويب ‌نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور