اختصاص مبلغ بيست و سه ميليارد و دويست ميليون ريال براي جبران خسارت و بازسازي اماكن مسكوني و تأسيسات زيربنايي خسارت‌ ديده ناشي ‌از وقوع سيل در استان قم و اعطاي تسهيلات بانكي ارزان قيمت به آسيب ‌ديدگان

مصوب 1397/10/23 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اختصاص مبلغ بيست و سه ميليارد و دويست ميليون ريال براي جبران خسارت و بازسازي اماكن مسكوني و تأسيسات زيربنايي خسارت‌ ديده ناشي ‌از وقوع سيل در استان قم و اعطاي تسهيلات بانكي ارزان قيمت به آسيب ‌ديدگان
مصوب 1397,10,23

هيئت وزيران در جلسه 23 /10 /1397 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 - مبلغ بيست و سه ميليارد و دويست ميليون (000/000 /200 /23) ريال به صورت هزينه ‌اي از محل منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 -، براي جبران خسارت و بازسازي اماكن مسكوني و تأسيسات زيربنايي خسارت‌ ديده ناشي ‌از وقوع سيل در استان قم به شرح جدول زير در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود: (مبالغ به ميليون ريال)


رديف

موضوع

تعداد واحد آسيب ديده

مبلغ هر واحد

ميزان اعتبار

1

كمك بلاعوض براي بازسازي اماكن مسكوني شهري

112

110

320 /12

2

كمك بلاعوض براي بازسازي اماكن مسكوني روستايي

12

100

200 /1

3

كمك بلاعوض براي تعمير اماكن مسكوني شهري و روستايي

382

20

640 /7

4

هزينه ‌هاي آواربرداري و خدمات مديريت طرح

-

-

040 /2

2 - مبلغ يكصد و هفده ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /117) ريال تسهيلات بانكي ارزان قيمت (با سود و كارمزد چهاردرصد در مناطق روستايي و پنج درصد در مناطق شهري) توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانك هاي عامل به شرح جدول زير با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي بين آسيب ‌ديدگان ناشي از سيل استان قم با ضمانت زنجيره ‌اي به منظور بازسازي و تعمير واحدهاي مسكوني روستايي و شهري پرداخت مي ‌شود. بدهي و معوقات احتمالي آسيب ‌ديدگان به بانك ‌ها مانع از دريافت اين تسهيلات نخواهد بود:
(مبالغ به ميليون ريال)


رديف

موضوع

تعداد واحد خسارت ديده

سقف تسهيلات به هر واحد

ميزان كل تسهيلات

توضيحات

1

بازسازي اماكن مسكوني شهري

112

500

000 /56

بازپرداخت پانزده ساله (سه سال دوران مشاركت مدني و دوازده سال دوران مشاركت اقساطي)

2

بازسازي اماكن مسكوني روستايي

12

350

200 /4

3

تعمير اماكن مسكوني شهري
و روستايي

382

150

300 /57

با سود و كارمزد پنج درصد و بازپرداخت هفت ساله

3 - سازمان برنامه و بودجه كشور پرداخت يارانه سود (مابه ‌التفاوت سود تعيين شده سهم متقاضي تا نرخ‌ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهيلات اعطايي به خسارت ‌ديدگان موضوع بند (2) اين تصويب نامه را تضمين و تعهد مي‌ نمايد كه هزينه ‌هاي ياد شده پس از اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لايحه بودجه سال بعد پيش ‌بيني‌ و منظور نموده و به شبكه بانكي پرداخت نمايد و اين تضمين نافي مسئوليت بانك ‌هاي عامل در وصول مطالباتشان نيست.

4 - بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور