اصلاح بند (1) تصويب نامه شماره 137161/ت56023هـ مورخ 1397/10/16 با موضوع «ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سواري»

مصوب 1397/10/23 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح بند (1) تصويب نامه شماره 137161/ت56023هـ مورخ 1397/10/16 با موضوع «ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سواري»
مصوب 1397,10,23

هيئت وزيران در جلسه 23 /10 /1397 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در بند (1) تصويب نامه شماره 137161 /ت56023هـ مورخ 16 /10 /1397 عبارت "تا تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه" به عبارت "تا 16 /5 /1397" اصلاح مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور