اصلاح بند (1) تصويب نامه شماره 137161/ت56023هـ مورخ 1397/10/16 [در خصوص ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سواري]

مصوب 1397/10/23 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح بند (1) تصويب نامه شماره 137161/ت56023هـ مورخ 1397/10/16 [در خصوص ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سواري]
مصوب 1397,10,23

هيأت وزيران در جلسه 23 /10 /1397 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

در بند (1) تصويب نامه شماره 137161 /ت 56023هـ مورخ 16 /10 /1397 عبارت «تا تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه» به عبارت «تا 16 /5 /1397» اصلاح مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري