تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ بيست ميليارد (000 /000 /000 /20) ريال و تسهيلات بانكي ارزان قيمت براي جبران خسارت و بازسازي بخش هاي خسارت ديده ناشي از بارندگي هاي شديد، طوفان و سيل استان گلستان

مصوب 1397/10/23 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ بيست ميليارد (000 /000 /000 /20) ريال و تسهيلات بانكي ارزان قيمت براي جبران خسارت و بازسازي بخش هاي خسارت ديده ناشي از بارندگي هاي شديد، طوفان و سيل استان گلستان
مصوب 1397,10,23

هيئت وزيران در جلسه 23 /10 /1397 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 - مبلغ بيست ميليارد (000 /000 /000 /20) ريال به صورت هزينه ‌اي از محل منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393- ، براي جبران خسارت و بازسازي بخش ‌هاي خسارت ديده ناشي از بارندگي ‌هاي شديد، طوفان و سيل استان گلستان به شرح جدول زير در اختيار دستگاه هاي اجرايي ذي ربط قرار مي گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود:
(مبالغ به ميليون ريال)


رديف

موضوع

تعداد واحد آسيب ديده

مبلغ هر واحد

ميزان اعتبار

دستگاه اجرايي

1

كمك بلاعوض براي فوت (1) نفر

-

-

50

سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان

2

كمك بلاعوض براي تعمير اماكن مسكوني روستايي

198

20

960 /3

بنياد مسكن
انقلاب اسلامي

3

كمك بلاعوض براي بازسازي اماكن مسكوني روستايي

135

100

500 /13

4

كمك بلاعوض براي بازسازي اماكن مسكوني شهري

1

110

110

5

هزينه هاي آواربرداري و خدمات مديريت طرح

-

-

380 /2

2 - مبلغ هفتاد و هفت ميليارد و چهارصد و پنجاه ميليون (000 /000 /450 /77) ريال تسهيلات بانكي ارزان قيمت (با سود و كارمزد چهاردرصد در مناطق روستايي و پنج درصد در مناطق شهري) توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانك هاي عامل به شرح جدول زير با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي بين آسيب ‌ديدگان ناشي از بارندگي هاي شديد، طوفان و سيل استان گلستان با ضمانت زنجيره‌ اي به منظور بازسازي و تعمير واحدهاي مسكوني روستايي و شهري پرداخت مي ‌شود. بدهي و معوقات احتمالي آسيب ‌ديدگان به بانك ‌ها مانع از دريافت اين تسهيلات نخواهد بود:
(مبالغ به ميليون ريال)


رديف

موضوع

تعداد واحد خسارت ديده

سقف تسهيلات به هر واحد

ميزان كل تسهيلات

توضيحات

1

بازسازي اماكن مسكوني روستايي

135

350

250 /47

بازپرداخت پانزده ساله (سه سال دوران مشاركت مدني و دوازده سال دوران مشاركت اقساطي)

2

بازسازي اماكن مسكوني شهري

1

500

500

3

تعمير اماكن مسكوني روستايي

198

150

700 /29

با سود و كارمزد پنج درصد و بازپرداخت هفت ساله

3 - سازمان برنامه و بودجه كشور پرداخت يارانه سود (مابه ‌التفاوت سود تعيين شده سهم متقاضي تا نرخ‌ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهيلات اعطايي به خسارت ‌ديدگان موضوع بند (2) اين تصويب نامه را تضمين و تعهد مي ‌نمايد كه هزينه ‌هاي ياد شده پس از اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لايحه بودجه سال بعد پيش ‌بيني‌ و منظور نموده و به شبكه بانكي پرداخت نمايد و اين تضمين نافي مسئوليت بانك ‌هاي عامل در وصول مطالباتشان نيست.

4 - بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است گزارش عملكرد اين تصويب نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور