اصلاح تصويب ‏نامه شماره 107860/ت55041هـ مورخ 1397/08/15 [با موضوع اصلاحات و تغييرات تقسيماتي در استان آذربايجان شرقي]

مصوب 1397/10/19 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

اصلاح تصويب ‏نامه شماره 107860/ت55041هـ مورخ 1397/08/15 [با موضوع اصلاحات و تغييرات تقسيماتي در استان آذربايجان شرقي]
مصوب 1397,10,19

هيأت وزيران در جلسه 16 /10 /1397 به پيشنهاد شماره 170598 مورخ 18 /9 /1397 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب 1362 - تصويب كرد:

رديف (8) بند (پ) تصويب ‏نامه شماره 107860 /ت 55041 هـ مورخ 15 /8 /1397 حذف و شماره رديف بقيه روستاها، مزارع و مكان ‏هاي موضوع بند ياد شده، به ترتيب اصلاح مي ‏شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري