تصويب نامه در خصوص اصلاح و حذف رديف (8) بند (پ) تصويب نامه شماره 107860/ت55041هـ مورخ 15 آبان 1397

مصوب 1397/10/19 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.