اصلاح آيين‌نامه اجرايي نحوه انتقال تخفيفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت

مصوب 1397/10/12 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص اصلاح آيين نامه اجرايي نحوه انتقال تخفيفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت
مصوب 1397,10,12

هيئت وزيران در جلسه 12 /10 /1397 به پيشنهاد شماره 129425 /37204 مورخ 2 /10 /1397 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

آيين ‌نامه اجرايي نحوه انتقال تخفيفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (6) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه موضوع تصويب نامه شماره 95202 /ت54232هـ مورخ 18 /7 /1397 به شرح زير اصلاح مي شود:

1 - در ماده (2)، عبارت هاي "به انتقال گيرنده منتقل نمايد" و "سابقه مذكور را" و در تبصره (2) ماده مذكور، عبارت "انتقال گيرنده يا" حذف مي ‌شود.

2 - ماده (5) به شرح زير اصلاح مي‌ شود:
ماده 5 - در صورت فوت مالك وسيله نقليه و انتقال مالكيت آن به همسر، والدين يا اولاد بلاواسطه متوفي، سابقه تخفيف عدم خسارت متعلق به آن، با رعايت ضوابط اين آيين ‌نامه به انتقال گيرندگان ياد شده منتقل مي شود.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور