تصويب نامه در خصوص ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سوراي

مصوب 1397/10/09 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سوراي
مصوب 1397,10,09

هيئت وزيران در جلسه 9 /10 /1397 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 – ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سواري (بدون رعايت سال ساخت) كه تا تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه داراي قبض انبار اماكن گمركي، مناطق آزاد تجاري - صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي مي باشند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضي با اظهار منشأ ارز به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بلامانع مي باشد. همچنين كليه ثبت سفارشات قبلي خودرو (اعم بانكي و غيربانكي) لغو مي شود.
تبصره – خودروهايي كه تا تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه داراي قبض انبار بوده و با رويه بانكي تأمين ارز گرديده اند، با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دريافتي با نرخ سامانه سنا در روز ترخيص، با ثبت سفارش بانكي قابل ترخيص مي باشند. هر نوع تخصيص ارز جديد براي اين ثبت سفارش ها ممنوع است.

2 – خودروهاي با ارزش بيش از چهل هزار دلار با محاسبه و پرداخت چهل واحد درصد سود بازرگاني، مازاد بر مأخذ حقوق ورودي مندرج در كتاب مقررات صادرات و واردات، بر اساس شرايط بند (1) اين تصويب نامه قابل ثبت سفارش و ترخيص مي باشند.

3 – مهلت ترخيص خودروهاي موضوع بندهاي (1) و (2) اين تصويب نامه، چهر ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه تعيين مي شود.

4 – در راستاي صيانت از حقوق مصرف كنندگان، قبل از ترخيص خودروهاي موضوع اين تصويب نامه، گمرك پس از اخذ تأييديه سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان، نسبت به ترخيص با رعايت مققرات اقدام خواهد نمود.

5 – ترخيص خودروهاي با حجم موتور بالاتر از (2500) سي سي كماكان امكان پذير نبوده و مشمول اين تصويب نامه نمي باشد.

6 – اجراي اين تصويب نامه و ترخيص خودروهاي مشمول، مانع رسيدگي قضايي به تخلفات و جرايم متخلفان در واردات خودرو نخواهد بود.

7 – ضوابط ورود و ترخيص خودروهاي موضوع اين تصويب نامه و دستورالعمل اجرايي آن در چهارچوب قوانين مربوط ظرف يك هفته توسط وزير صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور