تصويب نامه در خصوص ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سواري

مصوب 1397/10/09 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سواري
مصوب 1397,10,09با اصلاحات و الحاقات بعدي

هيأت وزيران در جلسه 9 /10 /1397 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 (اصلاحي 23/10/1397)– ثبت سفارش براي واردات خودروهاي سواري (بدون رعايت سال ساخت) كه تا 16 /5 /1397 داراي قبض انبار اماكن گمركي، مناطق آزاد تجاري - صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي مي باشند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضي با اظهار منشأ ارز به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان – مصوب 1388 – و ماده (6) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم - مصوب 1391 بلامانع مي باشد. همچنين كليه ثبت سفارشات قبلي خودرو (اعم از بانكي و غيربانكي) لغو مي شود.

تبصره – خودروهايي كه تا تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه داراي قبض انبار بوده و با رويه بانكي تأمين ارز گرديده اند، با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دريافتي با نرخ سامانه سنا در روز ترخيص، با ثبت سفارش بانكي قابل ترخيص مي باشند. هر نوع تخصيص ارز جديد براي اين ثبت سفارش ها ممنوع است.

2 – خودروهاي با ارزش بيش از چهل هزار دلار با محاسبه و پرداخت چهل واحد درصد سود بازرگاني، مازاد بر مأخذ حقوق ورودي مندرج در كتاب مقررات صادرات و واردات، بر اساس شرايط بند (1) اين تصويب نامه قابل ثبت سفارش و ترخيص مي باشند.

3 – مهلت ترخيص خودروهاي موضوع بندهاي (1) و (2) اين تصويب نامه، شش ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه تعيين مي شود.

4 – در راستاي صيانت از حقوق مصرف كنندگان، قبل از ترخيص خودروهاي موضوع اين تصويب نامه، گمرك پس از اخذ تأييديه سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان، نسبت به ترخيص با رعايت مقررات اقدام خواهد نمود.

5 – ترخيص خودروهاي با حجم موتور بالاتر از (2500) سي سي كماكان امكان پذير نبوده و مشمول اين تصويب نامه نمي باشد.

6 – اجراي اين تصويب نامه و ترخيص خودروهاي مشمول، مانع رسيدگي قضايي به تخلفات و جرايم متخلفان در واردات خودرو نخواهد بود.

7 – ضوابط ورود و ترخيص خودروهاي موضوع اين تصويب نامه و دستورالعمل اجرايي آن در چهارچوب قوانين مربوط ظرف يك هفته توسط وزير صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري