الحاق جزء (13) به بند (الف) ماده (8) آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (12) قانون برگزاري مناقصات

مصوب 1397/10/05 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

الحاق جزء (13) به بند (الف) ماده (8) آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (12) قانون برگزاري مناقصات
مصوب 1397,10,05

هيأت وزيران در جلسه 5 /10 /1397 به پيشنهاد شماره 145025 مورخ 24 /7 /1397 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

متن زير به عنوان جزء (13) به بند (الف) ماده (8) آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (12) قانون برگزاري مناقصات موضوع تصويب نامه شماره 84136 /ت33560هـ مورخ 16 /7 /1385 و اصلاحات بعدي آن الحاق مي شود:
13 - گواهينامه تأييد صلاحيت ايمني پيمانكاري صادر شده توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري