تصويب نامه درخصوص تعيين آقاي عليرضا رزم حسيني به عنوان استاندار خراسان رضوي

مصوب 1397/10/12 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص تعيين آقاي عليرضا رزم حسيني به عنوان استاندار خراسان رضوي
مصوب 1397,10,12

هيأت وزيران در جلسه 12 /10 /1397 به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
آقاي عليرضا رزم حسيني به عنوان استاندار خراسان رضوي تعيين مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري