در خصوص تعيين محمدعلي طالبي به عنوان استاندار يزد

مصوب 1397/10/12 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.