تغيير دستگاه اجرايي طرح تملك دارايي سرمايه اي اتصال شهر اسلامشهر به متروي تهران از شهرداري تهران به شهرداري اسلامشهر

مصوب 1397/10/12 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تغيير دستگاه اجرايي طرح تملك دارايي سرمايه اي اتصال شهر اسلامشهر به متروي تهران از شهرداري تهران به شهرداري اسلامشهر
مصوب 1397,10,12

هيئت وزيران در جلسه 12 /10 /1397 به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده (82) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - تصويب كرد:
دستگاه اجرايي طرح تملك دارايي سرمايه اي اتصال شهر اسلامشهر به متروي تهران به شماره طبقه بندي (1502004001) از شهرداري تهران (133600) به شهرداري اسلامشهر (400374) تغيير مي يابد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور