بخشنامه درخصوص اعمال نرخ صفر مالياتي به سود تقسيم نشده شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار موضوع بند (ب) تصويبنامه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 26 تير 1397

مصوب 1397/10/12 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه در خصوص اعمال نرخ صفر مالياتي به سود تقسيم نشده شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار موضوع بند (ب) تصويبنامه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 26 تير 1397
مصوب 1397,10,12

پيرو بخشنامه شماره ۷۹ /۹۷ /۲۳۰ /ص مورخ ۲۳ /۵ /۱۳۹۷ در خصوص ابلاغ مصوبه شماره ۵۸۸۴۱ مورخ ۲۶ /۴ /۱۳۹۷ شوراي عالي مالياتي هماهنگي اقتصادي راجع به اعمال نرخ صفر مالياتي به سود تقسيم نشده شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار كه به حساب سرمايه آنها منتقل مي شود، مواردي را با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه متذكر مي شود:

شركتهايي كه تا تاريخ ۲۹ /۱۲ /۱۳۹۶ نزد سازمان بورس اوراق بهادار ثبت شده باشند در صورتي كه از ابتداي سال ۱۳۹۷ لغايت ۲۹ /۱۲ /۱۳۹۷ سود تقسيم نشده سال مالي قبل آنان حسب تصميم مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام حداكثر تا پايان سال جاري وفق ترتيبات قانوني مقرر( ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركتها) به حساب سرمايه منتقل شده يا مي شود با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط، امكان استفاده از مفاد بند (ب) مصوبه مورد نظر را دارا خواهند بود.
بديهي است در صورتي كه اينگونه شركتها به ترتيب فوق عمل نموده و حائز شرايط لازم جهت استفاده از مفاد مصوبه صدرالذكر باشند ماليات سود تقسيم نشده آنان در صورت پرداخت، وفق مقررات مربوط قابل استرداد و يا احتساب با بدهيهاي مالياتي آنها مي باشد.۴۸-۷ /۹

سيدكامل تقوي نژاد