بخشنامه درخصوص اعمال نرخ صفر مالياتي به سود تقسيم نشده شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار موضوع بند (ب) تصويبنامه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 26 تير 1397

مصوب 1397/10/12 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.