بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ارسال تصويبنامه هيات وزيران موضوع اصلاح تبصره هاي (1) و (2) اصلاحي ماده (13) آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

مصوب 1397/10/11 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ارسال تصويبنامه هيات وزيران موضوع اصلاح تبصره هاي (1) و (2) اصلاحي ماده (13) آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)
مصوب 1397,10,11

به پيوست تصويب نامه شماره ۸۸۹۲۶ /ت ۵۵۷۸۵ هـ مورخ ۰۸ /۰۷ /۱۳۹۷ هيئت محترم وزيران مبني بر اصلاح تبصره هاي (۱) و (۲) ماده (۱۳) آيين نامه اجرايي ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) كه مقرر مي دارد:
«تبصره ۱ـ نفت خام، ميعانات گازي و گاز غني خريداري شده از دولت توسط شركت ملي نفت ايران و همچنين فروش داخلي آن ها به شركت هاي موجود در زنجيره و صادرات آن، مستلزم محاسبه و دريافت ماليات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدي نيست. ماليات و عوارض ارزش افزوده مربوط به فروش ساير كالاها و خدمات توسط شركت ملي نفت ايران و اعتبار مالياتي مربوط كالاها و خدمات ياد شده، مطابق قانون ماليات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۳۸۷- قابل پذيرش، محاسبه و دريافت است.
تبصره ۲ـ سازمان امور مالياتي كشور با رعايت حكم اين ماده و تبصره (۱) آن، در مورد ماليات بر ارزش افزوده شركت ملي نفت ايران اقدام مي كند.»
مراتب جهت اطلاع و بهره بردري ارسال مي گردد.

سيد كامل تقوي نژاد

شماره: 88926 /ت 55785هـ
تاريخ: 08 /07 /1397
تصويب نامه هيأت وزيران
باسمه تعالي
"با صلوات بر محمد و آل محمد"
وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي - سازمان برنامه و بودجه كشور
هيئت وزيران در جلسه 4 /7 /1397 به پيشنهاد شماره 83383 /36783 مورخ26/ 6 / 1397 معاونت حقوقي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
تبصره هاي (1) و (2) اصلاحي ماده (13) آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) موضوع تصويب نامه شماره 61126 /ت 54755هـ مورخ 10 /5 /1397 به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره 1ـ نفت خام، ميعانات گازي و گاز غني خريداري شده از دولت توسط شركت ملي نفت ايران و همچنين فروش داخلي آنها به شركت هاي موجود در زنجيره و صادرات آن، مستلزم محاسبه و دريافت ماليات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدي نيست. ماليات و عوارض ارزش افزوده مربوط به فروش ساير كالاها و خدمات توسط شركت ملي نفت ايران و اعتبار مالياتي مربوط كالاها و خدمات ياد شده، مطابق قانون ماليات بر ارزش افزوده - مصوب 1387- قابل پذيرش، محاسبه و دريافت است.
تبصره 2ـ سازمان امور مالياتي كشور با رعايت حكم اين ماده و تبصره (1) آن، در مورد ماليات بر ارزش افزوده شركت ملي نفت ايران اقدام مي كند.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رييس جمهور، دفتر رييس قوه قضاييه، دفتر معاون اول رييس جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان اداري و استخدامي كشور، معاونت حقوقي رييس جمهور، معاونت امور مجلس رييس جمهور، ، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي شود.