بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص اعلام بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي موضوع مواد 42 و 43 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387

مصوب 1397/10/11 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص اعلام بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي موضوع مواد 42 و 43 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387

در اجراي مواد 42 و 43 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387، بدينوسيله لوح فشرده (CD) حاوي بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي كه مبناي محاسبه ماليات و عوارض موضوع مواد ذكر شده و همچنين حق الثبت موضوع ماده 23 اصلاحي قانون ثبت قرار مي گيرد،‌ به شرح جداول؛ 1 – بهاي فروش مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال خودروهاي توليد داخل 2 – مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال خودروهاي وارداتي 3 – بهاي فروش مبناي محاسبه ماليات و عوارض شماره گذاري و عوارض ساليانه خودروهاي توليد داخل 4 – مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات و عوارض شماره گذاري و عوارض ساليانه خودروهاي وارداتي، با رعايت نكات ذيل (جهت اجرا در سال 1389 براي خودروهاي توليد و مونتاژ داخل و سال 2019 ميلادي براي خودروهاي وارداتي) ارسال مي گردد:

الف ) با توجه به تبصره (1) ماده 123 اصلاحي قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15 /8 /1384) مبناي وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غيرسواري توليد داخل يا وارداتي حسب مورد مأخذ محاسبه ماليات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقليل مصرح در ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود.

ب ) ماليات، عوارض و حق الثبت ساير انواع خودروهاي خاص و خدماتي كه لوازم و تجهيزاتي از قبيل جرثقيل، بالابر، يونكر ميكسر و... بر روي آنها نصب شده است، بر اساس بهاي فروش و يا مجموع ارزش گمركي و حقوقي ورودي تعيين شده براي خودروهاي مربوط، با توجه به نوع، تيپ،‌ مدل و شاسي آن، از رديف هاي مندرج در جداول مذكور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

ج ) در اجراي تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قيمت فروش انواع خودروهاي توليد يا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي كه حسب مورد بعد از تاريخ مقرر در تبصره مذكور توليد و يا به كشور وارد مي شوند توسط دفتر فني و اعتراضات مؤديان ماليات بر ارزش افزوده اين سازمان اعلام مي گردد.
همچنين از آنجائيكه ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول 3 و 4 (مربوط به ماليات و عوارض شماره گذاري انواع خودرو سواري و وانت دوكابين) مطابق ارزش هاي مندرج در جداول 1 و 2 (مربوط به ماليات نقل و انتقال انواع خودرو) مي باشد مقتضي است براي اخذ ماليات و عوارض شماره گذاري خودروهايي كه مدل سال آنها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش مي باشد مراتب از دفتر مذكور استعلام گردد.

سيدكامل تقوي نژاد