بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور با موضع تأئيديه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نيز بورس كالا موضوع بخشودگي مقرر در ماده 143 قانون مالياتهاي مستقيم

مصوب 1397/10/05 سازمان امور مالياتي
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.