بخشنامه شماره 100 /47981/ 9000 قوه قضائيه در خصوص «تفويض اختيار به رؤساي كل دادگستري هاي سراسر كشور در راستاي اعطاي مأموريت موقت به قضات سطح استان ها»

مصوب 1397/10/05 رئيس قوه قضائيه
پرده زمانی: مرحله تصویب:

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است لطفا قسمت تصویر را نیز ملاحظه فرمایید.